سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/9/20
8:48 ع

 

راهنمای شناسایی جودره درمزارع گندم :

علف هرزجودره با نام علمی  Hordeum Spontaneum.Koch بسیاری ازمزارع گندم کشوررا آلوده کرده است وباعث ایجادخسارت درمزارع گندم شده است بنابراین شناسایی این علف هرزدردرمراحل اولیه دوره رشد مزارع گندم کمک زیادی به ما درانتخاب نوع علفکش موثر می کند.

تفاوت گیاهچه جودره وگندم :

تفاوت دربرگ : درجودره برگ اول پهن تر، رنگ برگ روشن ،نوک برگ اول گردتراست.درگندم برگ اول باریک تر، رنگ برگ تیره تر، نوک برگ اول باریکتراست.

تفاوت درگوشوارک ها : درجودره گوشوارک هابلند وداسی شکل وتمام دورساقه رادربرمیگیرند وگوشوارک فاقدکرک است. درگندم گوشوارک ها کوتاه تردرابتدای غلاف ودرروی گوشوارک هاکرک های ریزی دیده می شود.

تفاوت درزبانک غشایی : درجودره زبانک غشائی،سفیدرنگ وبلندترازگندم است.درگندم زبانک شفاف،سفیدبه طول 3-2میلی متراست.

تقاوت درنوع جوانه زنی : جوانه زنی دربذرجودره دوقطبی است یعنی ظهور ریشه چه وساقه چه ازدوسمت بذراست.جوانه زنی درگندم تک قطبی است یعنی ریشه چه وساقه چه ازیک سمت بذر خارج می شوند.

برگ های اولیه جودره هنگام مواجهه باسرمای پاییزه به رنگ آبی تیره درآمده که ناشی ازتجمع آنتوسیانین است.

 


  

95/9/8
9:51 ع

معرفی نازل انژکتوری سمپاش :

سمپاش های بومدام دارپشت تراکتوری ازمناسب ترین روش های سمپاشی درمزارع گندم هستند.سمپاش ها ازسه قسمت نازل، پمپ، تانک تشکیل شده اند.نازل ها یکی ازمهمترین اجزای سمپاش هاهستندکه نقش موثری درکیفیت وویژگی های قطرات تولیدشده انددارد.نازل (افشانک) وسیله ای است که محلول موردپاشش رابصورت ذرات ریزباالگوی مشخص پخش می نماید.نازل هاازنظرنوع پاشش وکاربرد دارای انواع مختلفی هستند.بطورکلی دارای دوشاخه اصلی اند: نازل های مخروط پاش که برای پاشش حشره کشها وقارچ کشها کاربرددارند ونازل های بادبزنی یا تی جت که باهدف پاشش علف کش ها کاربردارند.درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری ازنازل های تی جت یا بادبزنی استفاده می شود.نازل انژکتوری یا AirMix  درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری درمزارع غلات برای سمپاشی علیه علف های هرزکاربرددارند.

دراوایل آذرماه 1395کارگاه کالیبراسیون سمپاش ها توسط شرکت بایرپارسیان درشهرستان دزفول برگزارشددراین کارگاه یک نوع نازل سمپاش بنام نازل انژکتوری  injector nozzle یا  AirMix توسط آقای آرمن لیند مدرس آلمانی معرفی شد.طرزکارنازل انژکتوری بدین صورت است که درکناربدنه نازل های انژکتوری یک روزنه جهت ورودهواوجودداردکه هوا ازبیرون مکیده شده و باذرات محلول سم ترکیب شده وباعث بزرگ ترشدن قطرات محلول سم می شود درنتیجه ازبادبرگی سم درحین سمپاشی جلوگیری می شود.نازل های انژکتوری بدلیل کارایی موثردرسمپاشی مزارع ازچندین سال قبل بصورت گسترده درمزارع کشورهای اروپایی استفاده می شود.ولی این نوع نازل درایران ناشناخته است.

بابردگی سموم یکی ازعوامل بسیارمهم درغیرموثرشدن کنترل شیمیایی علف های هرزاست .بادبرگی سبب بروزمشکلاتی ازقبیل کنترل غیرموثرآفات وبیماری ،اتلاف سم ،افزایش هزینه سم وسمپاشی ،آلودگی محیط زیست وبه خطرافتادن سلامت انسان ودام می شود.استفاده ازنازل های انژکتوری درسمپاش های بوم دارپشت تراکتوری باعث افزایش کارایی سموم وجلوگیری ازبادبردگی محلول سمی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست می شود.

 


  

95/7/28
12:37 ص

راهنمای انتخاب علفکش مناسب درمزارع غلات :

استفاده ازعلفکش ها درکنارروش های زارعی ومکانیکی ازروش های مبارزه باعلف های هرزدرمزارع گندم است.اما علفکش ها ابزار موثر کشاورزان برای مبارزه باعلف های هرزهستند. ولی کاربردغیراصولی علفکش توسط کشاورزان باعث بروزپدیده مقاومت درعلف های هرزشده است ازآنجاکه مقاومت علف های هرزبه علفکش ها درحال گسترش است استفاده ازعلفکش درکنارسایرروش های مدیریت تلفیقی علف های هرزحائزاهمیت است..پدیده مقاومت علف های هرزدربرابرعلف کش واقعیتی غیرقابل انکاراست وگسترش مقاومت علف های هرزرابطه مستقیمی بامصرف پی درپی یک نوع علفکش یاعلفکش های بانحوه ی تاثیرمشابه دارد.

مقاومت به علفکش هاناشی ازتوانایی ذاتی علف برای ادامه حیات درمقابل علفکش است درحالی که علف پیش ازاین نسبت به همان علفکش حساس بوده است. علف های هرزمقاوم به صورت طبیعی وبه تعدادبسیارکم درجمعیت علف های هرزیک مزرعه وجوددارند.امااستفاده مکررازیک نوع علفکش ویاعلفکش های متعلق به یک گروه سبب تکثیرو طغیان این نوع علف های مقاوم درمدت کوتاهی می شود.

چگونه مقاومت علف های هرزدرمزرعه راتشخیص دهیم :

درصورتی می توان وجودلکه های نامنظم ازیک نوع علف هرزرادرمزرعه به بروزمقاومت دراین گونه علف هانسبت دهیم که :

1- اصول صحیح سمپاشی درمزرعه رعایت شده باشد

2- سایرگونه های علف هرزدرمزرعه بخوبی کنترل شده باشد

3- عدم رعایت تناوب شیمیایی بدین معنی که ازعلفکش های متعلق به یک گروه بصورت مکرردرسال های گذشته استفاده شده باشد.

درصورت مشاهده توده های علف هرزمشکوک به مقاومت رعایت مواردزیرضروریست

1- ازسمپاشی مزرعه باعلفکشی ازیک گروه که سال های گذشته استفاده شده خوداری شود.

2- توده های علف های هرزبیش ازتشکیل دانه وجین شود.

3- وجودلکه های نامنظم علف های هرزدرمزرعه راجهت بررسی دقیق تربه اداره کشاورزی شهرستان اطلاع دهیم .

اصول مهم درانتخاب علفکش مناسب :

1- استفاده ازعلفکش به عنوان آخرین راه حل مبارزه باعلف های هرز

2- انتخاب علفکش مناسب باتوجه به علف هرزغالب مزرعه

3- رعایت تناوب شیمیایی بدین معناکه ازعلفکش های متعلق به یک گروه فقط درسه سال متوالی استفاده شود.

برای پیشگیری ازبروزپدیده مقاومت درعلف های هرز مواردزیررعایت شود :

1- باتوجه به علف های هرزغالب مزرعه علفکش انتخاب شود

2 - مطالعه دقیق برچسب سموم علفکش ورعایت دستورالعمل مصرف

3- رعایت اصول صحیح سمپاشی شامل کالیبراسیون تجهیزات سمپاشی،استفاده ازآب تمیزوزلال باPH مناسب

4 - سمپاشی کامل علف های هرزحاشیه مزارع

5 -رعایت تناوب شیمیایی وتناوب زراعی

 


  

94/12/12
8:19 ص

راهنمای تشخیص مزارع گندم وجو :

افرادعادی (غیرکشاورز) که ازنزدیک مزارع گندم وجورامشاهده می کنند بی شک تفاوتی را ازنظرظاهری بین مزارع گندم وجومتوجه نمی شوند ولی مشاهده می شود برای بسیاری ازدانشجویان وفارغ التحصیلان کشاورزی خصوصا گرایش های زراعت وگیاهپزشکی نیزتشخیص مزرعه گندم ازجو برایشان مشکل است . دراین نوشتارتفاوت های گیاه گندم وجو بیان شده است.

تفاوت های ظاهری بین دوگیاه گندم وجو :

 1- تفاوت بذرگندم وجو : دانه های گندم تپل تروگردترازدانه های جوهستند.دانه های جوبطری شکل وجنین  درجوعمیق ترازدانه گندم می باشد.

2 - تفاوت درنحوه جوانه زنی گندم وجو : جوانه زنی گندم ازنوع تک قطبی(جوانه زدن ازیک سمت) جوانه زنی جودوقطبی (جوانه زنی ازدوسمت بذر) است.

درجوانه زنی تک قطبی مثل گندم،ریشه چه وساقه چه ازیک نقطه بذرظهورمی کنددرحالی که درجوانه زنی دوقطبی مثل جو،محل ظهورریشه چه وساقه چه متفاوت بوده ودردوقسمت متفاوت است که دردوطرف بذرقراردارد.

3 - تفاوت درظاهر برگ گندم وجو : عرض پهنک جوبیشترازگندم است.ولی طول برگ جوکوتاه ترازگندم است.نوک برگ درگندم تبز و درجو گرد است.

 

4 - تفاوت درگوشوارک گندم وجو : گوشوارک درجوسفیدرنگ،بلندوکشیده است ومانندصلیب برروی هم قرارمی گیرد.گوشوارک درگندم سبزکمرنگ،کوتاه وپرزداراست.

5 - تفاوت درزبانک گندم وجو : زبانک درجوبلندترومشخص ترازگندم است.

6 - تفاوت دررنگ مزارع گندم وجودرمرحله رشد رویشی : رنگ مزرعه جوکم رنگ ترازمزارع گندم است رنگ گیاه جوسبزکم رنگ ولی رنگ گیاه گندم سبزتیره می باشد.البته میزان کودازت بکاررفته درمزارع ونوع رقم بررنگ گیاه تاثیرگذاراست.

7- تفاوت درشکل سنبله گندم وجو :درگندم دانه بندی متصل ودرجودانه دانه بندی ازهم جدامی باشد.

 8 - تفاوت درشکل ریشک ها درسنبله گندم وجو : ریشک درسنبله جوبسیاربلندترازگندم است.همچنین نحوه قرارگیری ریشک درگندم وجو متفاوت است درجور یشک موازی باسنبله است ولی درگندم ریشک نسبت به سنبله کمی زاویه داربوده و موازی باسنبله نیست.

 9 - تفاوت دررنگ مزارع گندم وجودرمرحله برداشت : سنبله های گندم زرد و مزرعه ظاهری طلائی رنگ دارد.امارنگ سنبله های جودرزمان رسیدگی و برداشت زرد رنگ – سفید است.

 


  

94/9/19
10:35 ع

علف هرزجودره

علف های هرزازمشکلات بزرگ درکشاورزی هستند یکی از علف‏های هرز مهم و مساله ساز مزارع گندم آبی ایران علف هرزجودره است که دربعضی ازمناطق کشوربانام هایی همچون جووحشی ، دیوک وابوالسیف شناخته می شود. جودره در سال  ‎های اخیر به صورت باریک برگ غالب درمزارع گندم استانهای خوزستان،فارس و کرمانشاه وخراسان درآمده است.این گیاه داری تنوعات ژنتیکی است مقاومت به خشکی و شوری، خواب بذر، و توان دگرآسیبی از جمله ویژگی های بارز این گیاه است.

 جودره با نام علمی   Hordeum Spontaneum.Koch ازخانواده غلات است. جودره گیاهی یک ساله و یک پایه با گل آذین سنبله وریشک های بسیار بلنداست  .ساقه ی آن ایستاده ،علفی وماشوره ای که در اکثر مزارع ارتفاع جودره بیشتر از ارتفاع گندم است.برگها تخت،باریک،نوک دار،زبانک کوتاه وگوشوارک نسبتا آزاد می باشد.سیستم ریشه ای آن افشان می باشد در زمان رسیدگی بذر، هر سنبلچه با سه گلچه که تنها گلچه میانی دارای بذر است، همراه با بخشی از محور گل آذین ریزش نموده و وارد خاک می شود. جودره از طریق بذر تکثیر پیدا می کند از مرحله جوانه زنی تا ظهور برگهای اولیه، نسبت به گندم مقاومت بیشتری در برابر سرما و خشکی دارد.جودره پنجه بیشتری نسبت به گندم تولیدمی کند.   

خسارت این علف هرز در مناطق گرمسیر و معتدله به قدری شدید است که کشاورزان از آن به عنوان یکی از بلایای طبیعی نام می برند و گاهی برای مبارزه به آن، ناچار به انجام شخم کامل مزرعه می شوند. این گیاه به عنوان علف هرز، تنها در کشور ما مطرح است و در نتیجه نمی توان از اطلاعات و تجربیات کشورهای دیگر برای کنترل آن استفاده کرد. همچنین بسیاری از علف کش های رایج بر روی آن تأثیر ندارند.

بنابراین برای مبارزه وکنترل علف هرزجودره باید اقدامات زیررا انجام داد :

      -  بوجاری کامل بذورگندم

      - رعایت قرنطینه داخلی و جلوگیری از نقل و انتقال بذور گندم از مناطق آلوده به مناطق غیر آلوده توسط مسئولین اجرایی .

- در اراضی که جودره به تازگی شروع تهاجم نموده و یا آلودگی لکه ای مشاهده می شود، برای جلوگیری از پیشرفت آلودگی باید به حذف فیزیکی آن از طریق وجین، بیل زدن و ... قبل از تشکیل بذر اقدام کرد                                     .
- درصورتی که مزرعه سابقه آلودگی به جودره داشته باشدانجام ماخاراهمیت زیادی داردبدین منظور قبل از کشت گندم، زمین را آبیاری کرده و پس از سبز شدن جودره، زمین را شخم زد                .
- مزرعه به صورت آیش در فصل رشد گندم، رها شود و پس از جوانه زنی جودره، با بارندگی پاییزه زمستانه و قبل از شروع گلدهی، خاکورزی انجام شود          .
- اجرای الگوی شخم مناسب درمزارع آلوده به جودره اهمیت زیادی دارد زیرا در خاک حاشیه مزارع، تراکم بذور بیشتر است. شخم از اطراف مزرعه به طرف مرکز مزرعه سبب انتشار بذور به داخل می شود. حرکت تراکتور از مرکز مزرعه به اطراف آن یا انجام شخم، ابتدا در وسط مزرعه و سپس به صورت مدور در محیط مزرعه موجب جلوگیری از انتقال بذور حاشیه به درون مزرعه می شود.

 

 

 


  

94/8/21
11:30 ع

 

اختصاصی فکرشهر/ توسط شرکت بایر پارسیان صورت گرفت؛

کارگاه آموزشی سموم کشاورزی سبزی و جالیز در برازجان + تصاویر

فکرشهرمحمود پورمحمود ادامه داد: شرکت بایر پیشرو در ارائه سموم جدید و راه کارهای نو برای حل مشکلات کشاورزان است و به دلیل کیفیت بالا...

ج, 08/22/1394 - 12:04

فکرشهر: کارگاه آموزشی سموم کشاورزی در سبزی و جالیز توسط شرکت بایر پارسیان در برازجان برگزار شد.

به گزارش فکرشهر، در این کارگاه آموزشی که مهندس منیعی مدیرفروش وبازاریابی شرکت بایر، مهندس صدرمجلس مدیر محصول و مهندس پورمحمود کارشناس فنی وفروش شرکت بایردراستان بوشهر و کارشناسان حفظ نباتات ،فروشندگان مجازسموم و برخی کشاورزان پیشروحضور داشتند، پیرامون سموم قابل استفاده درسبزی وجالیزازقبیل ابرون (oberon)، اینفینیتو(infinito)، پروتئوس (proteus)، پریویکور انرژی (previcur energy) و موونتو   (movento) مطالب فنی وکاربردی ومزایای آنان مبنی بر قدرت بالای از بین بردن آفت و در عین حال بی ضرر بودن برای سلامتی انسان توسط کارشناسان شرکت بایرارائه شد.

کارشناس فنی شرکت بایر پارسیان در استان های خوزستان وبوشهر گفت: شرکت بایر آلمان یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در زمینه تولید سموم کشاورزی است.

محمود پورمحمود ادامه داد: شرکت بایر پیشرو در ارائه سموم جدید و راه کارهای نو برای حل مشکلات کشاورزان است و به دلیل کیفیت بالا، محصولات این شرکت در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: بزرگترین مزیت محصولات بایر دوره کارنس  پایین و همچنین بی ضرر بودن برای انسان و محیط زیست است که این ویژگی هابرای تولیدمحصول سالم حائزاهمیت است.

پور محمود در پایان گفت: هدف از برگزاری این کارگاه معرفی مجدد سموم تولیدی این شرکت به کارشناسان کشاورزی، فروشندگان مجاز و کشاورزان سبزی و صیفی کارمی باشد.

مدیر فروش وبازاریابی شرکت بایر پارسیان با بیان شرایط یک سم گفت: سم باید سریع عمل کند، دوره کارنس پایین داشته و از قدرت مناسب برخوردار باشد که محصولات ما همه این موارد را شامل می شود.

مهندس منیعی افزود: شرایط جوی استان بوشهر به گونه ای است که باید به طور مداوم سم پاشی بر روی محصولات صورت گیرد و دانش این که چه سمی در چه زمانی استفاده شود می تواند کمک بسیار زیادی کند.

وی اضافه کرد: از آن جا که پیشگیری بهتر ازدرمان است و با توجه به توصیه اداره حفظ نباتات پیشنهاد می کنیم که پیشگیری توسط کشاورزان انجام گیرد تا گیاه دچار آفت نشده و بافت گیاه سالم باقی بماند.

منیعی ادامه داد: براساس استراتژی کشور که هدف حفظ سلامت است، دوره کارنس محصولات شرکت بایر بسیار پایین و همگی زیر 3 روز می باشد که در مقایسه با سایر سموم موجوددربازار که تقریبا 20 روز هستند تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

مدیر فروش وبازاریابی شرکت بایر پارسیان در پایان گفت: شرکت ما آمادگی دارد همه نظرات را با کمال میل دریافت کرده تا در جهت رفع مشکلات اقدام نماید.

در ادامه توضیحات فنی سموم و موارد استفاده از آن ها توسط مهندس صدرمجلس ارائه گردید و افراد حاضر در کارگاه سوالات خود را مطرح کردند.

 منبع: سایت خبری تحلیلی فکرشهر

http://www.fekrshahr.ir/node/16866

 

 


  

94/6/18
2:38 ع

ضرورت اجرای الگوی کشت :

درکشورما زندگی بسیاری ازمردم وابسته به کشاورزی ودرآمدهای ناشی ازآن است. ولی بدلیل عدم برنامه ریزی درتعیین میزان سطح زیرکشت وتولیدمحصولات باغی وزراعی بسیاراتفاق افتاده است که برخی محصولات کشاورزی یک سال کم با قیمت بالا و سال دیگر فراوان و با قیمت پایین عرضه می‌شود،برخی مواقع این نوسان حتی در طی سال هم وجود دارد . درچنین شرایطی،نوسان تولیدوشرایط بازارنه تنهابه نفع تولیدنبوده بلکه تابه حال خسارات زیادی رابرکشاورزی این مرزوبوم واردکرده است.

در کشور ما تصمیم کشاورز برای کشت یک محصول در یک فضای غبار آلود است. اگر قیمت یک محصول در سال جاری بالا باشد سال آینده با هجوم کشاورزان به کشت آن محصول عرضه بالا میرود و بالطبع قیمت محصول تولیدی پایین می‌آید و با فرض همین قیمت پایین، سال بعد تولید کمتر و قیمت بالاتر می‌رود و همین دور تسلسل ادامه می‌یابد.

اقتصاد دانان به این حالت عرضه و تقاضا منحنی تار عنکبوتی می‌گویند که تولید از یک الگوی منطقی تبعیت نمی‌کند و تنها قیمت سال جاری است که میزان تولید سال آینده را تعیین می‌کند.

مبهم بودن قیمت محصول و نهاده، سیاست‌های نامشخص وارداتی و صادراتی، نوسان‌های قیمت و حتی نامعلوم بودن سیاست‌های حمایتی دولت، باعث می‌شود کشاورز تصویر روشنی از آینده کشاورزی خود نداشته باشد و بنابراین توان برنامه ریزی صحیحی برای کشت آینده خود ندارد.

یکی ازضروریات حوزه کشاورزی اجرای سیاست الگوی کشت است.اجرای الگوی کشت مناسب همچنان که در قانون بهره‌ وری کشاورزی هم تاکید شده می‌تواند برای داشتن تولیدمناسب وپایدارمحصولات اساسی چاره ساز باشد. این الگو بر اساس نیاز کشور، اولویت محصولات استراتژیک و ضروری و با بررسی ظرفیت تولید هر استان و منطقه باید اتخاذ و اعلام ‌شود.

الگوی کاشت به معنی سهم زیرکشت و نوع محصولات مختلف زراعی در یک منطقه می باشد و تصمیم به این که کدام محصول با استفاده از چه عوامل تولیدی، با چه روشی و به چه مقدار تولید گردد از برنامه های مهم آن می باشد.

 بیش از50 سال است کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهایی که اقتصادشان برپایه کشاورزی است الگوی کشت رااجرایی کرده اند. الگوی کشت به معنای تعیین یک نظام کشاورزی بامزیت اقتصادی پایداراست که با بهره گیری بهینه ازظرفیت های منطقه ای امنیت غذایی رابه همراه دارد.

عوامل مختلفی ازجمله خاک ، اقلیم متنوع ، نیازبازار، زیرساخت های موجود درکشاورزی، مسائل اجتماعی واقتصادی برتعیین الگوی کشت تاثیردارند. به عبارتی دیگراگربخواهیم الگوی کشت مناسبی رابرای یک منطقه پیداکنیم بایدبررسی کنیم چه عواملی مارابه رسیدن به حداکثربهره وری کمک کند وعوامل محدودکننده برطرف شوند.

طراحی واجرای الگوی کشت باید درقالب برنامه ای مشخص وبه منظورمدیریت بهینه منابع انجام گیرد درواقع  دولت بایدمدیریت کند که کشاورز چه بکارد؟ و این تصمیم بر اساس نیاز کشور گرفته ‌شود که در اقتصاد کشور هم موثر خواهد بود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت نمی‌تواند با اجبارکشاورز رابه کشت محصولی مجبورکند! اما دولت می‌تواند با اعمال مدیریت مناسب ازجمله یارانه، تسهیلات، نهاده‌ و قمیت خرید تضمینی بالا کشاورزان را به سمت کشت محصولات استراتژیک و ضروری سوق دهد. در برخی کشورها دولت با تثبیت قیمت نهاده و محصول، میزان آنرا از یکسال پیش به کشاورزان اعلام می کند و در این حالت کشاورز با برنامه ریزی و آگاهانه به کشت سال آینده مبادرت می‌کند که این مسئله در کشور ما هم قابل اجراست.

ازمهمترین اهداف اجرای طرح الگوی کشت خارج کردن کشاورزی از سنتی به مکانیزه، کنار گذاشتن کشت تک محصولی و روی آوردن به تنوع کشت، استفاده از سیستم آبیاری نوین، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی و مدیریت مصرف آب است.

اجراورعایت الگوی کشت علاوه برافزایش تولید وایجادامنیت غذایی درجامعه ،سودقابل توجهی نیزبرای کشاورزان دربرخواهدداشت وموجب پایداری ورضایتمندی شغلی آنان خواهدشد.

 


  

94/5/5
7:14 ع

کینوا گیاهی برای مقابله با بحران آب :

جمعیت روبه رشد کشورونیازبه تامین غذای آنان ومحدودیت اراضی قابل کشت وبحران آب درکشوربدلیل تغییر اقلیم درسال های اخیراین ضرورت را به وجود آورده تا در بخش کشاورزی باافزایش سطح زیرکشت در اراضی شوروکم آب توجه شود بنابراین بایدنسبت به تحقیق ومعرفی وکشت گیاهانی که مقاوم به شوری وکم آبی هستند اقدام شود. کینوا گیاهی است که نیاز کمی به آب دارد و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در کشورو به دلیل سازگاری بسیار بالا با شرایط آب و هوایی مختلف ، قابلیت کشت گسترده در کشور را دارد از سوی دیگر بدلیل هزینه‌های پایین کشت کینوا و قیمت به نسبت بالای محصول آن دربازارهای جهانی به لحاظ اقتصادی بسیاربه ‌صرفه است.محصول اصلی این گیاه دانه است. دانه آن دارای همه اسیدآمینه‌های ضروری بوده و از لحاظ مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب و سایر مواد غذایی غنی است.کینوابا دارابودن بخش گسترده ای ازعناصرغذایی واسیدهای آمینه موردنیازبدن درصورت توسعه کشت می تواندتامین کننده نیازغذایی مردم درکناربرنج،نان وحبوبات باشد.ارزش غذایی بسیار بالای دانه این گیاه، موجب شده توسط سازمان خواروبار جهانی  (FAO)   با شیر خشک مقایسه شود.

خصوصیات گیاه کینواازنظرتغذیه ای وتطابق بالا با شرایط مختلف زراعی، زیست‌ ـ محیطی باعث شده در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در زمینه تحقیقات بروی این گیاه ارزشمند در نقاط مختلف کشور صورت گیرد وکشت آزمایشی آن نیز با موفقیت بوده است.یکی ازمناطق کشورکه امکان کشت وتولیدکینوادرآن وجوددارداستان خوزستان است این استان می تواند درآینده قطب اصلی کشت وتولیدکینوادرکشورشود.

کینوابا نام علمی Chenopodium quinoa wild،متعلق به خانواده  Chenopodiaceae است خاستگاه اصلی این گیاه آمریکای جنوبی است و در کشور‌های اکوادور، شیلی، پرو و بولیوی به‌عنوان گیاه بومی شناخته می‌شود. کینوا به ‌صورت گسترده در آفریقا و آمریکای جنوبی کشت می‌شود. محصول اصلی کینوا دانه آن است از دانه این گیاه برای غذای انسان و از سایرقسمت های  آن بعنوان خوراک دام استفاده کنند.

در حال حاضر 25 گونه مختلف کینوا در جهان کشت می‌شود این گیاه در مناطقی با میزان بارش 80 تا 600 میلی‌متر قابل کشت است. سازگاری بسیار زیاد با تنوع اقلیمی و مصرف بهینه آب توسط این گیاه باعث شده است تا کینوآ به‌عنوان یک جانشین بسیار خوب در مقابله با تغییر اقلیم در نظر گرفته شود. کینوایک گیاه شورزیست اختیاری است وبه دلیل مقاوم بودن در برابر شوری و گرما  قابلیت کشت در بسیاری از زمین هایی را که در حال حاضر کشت نمی شوند را دارد ، کینوا  قادر است شوری، خشکی طولانی مدت، یخبندان و تگرگ را تحمل نماید.

کینوا گیاهی دولپه و یکساله است وزمان کشت آن در ماه های مهرو آبان است خاک مناسب برای رشد آن خاکهای لومی و شن وماسه ای است ودر خاکهای فقیر با زهکش پایین محصول قابل قبولی می دهد.این گیاه در PH 4.8 تا 8.5 رشد می نماید.قبل ازکشت بایدنسبت به تامین کوداوره وفسفات اقدام شود.بذور در عمق 0.5 تا 1 سانتیمتر و با فاصله روی ردیف 5 سانتیمتر و بین ردیف 45 تا 60 سانتیمتر کاشته می شود و بلافاصله آبیاری انجام می گیرد. 24 ساعت بعد از کاشت جوانه زنی انجام می شود و در سه تا پنج روز گیاهچه نمایان می گردد.تا مرحله 2 تا 3 برگی نباید آبیاری صورت گیرد.این گیاه به 5 تا 7 بار ابیاری در طی مرحله رشد نیاز دارد.مبارزه باعلف های هرزدر دو هفته اول رشد که رشد گیاه کینوا به کندی صورت می گیرداز عملیات ضروری داشت می باشد.دوره کشت این گیاه حدود پنج ماه است.دانه ها در گل اذین خوشه ای تولید می شود.برداشت وقتی است که گیاه رو به خشک شدن می رود. میزان تولید دانه در هکتار به تناسب حاصلخیزی زمین بین 1 تا 4 تن محصول در هکتار است. محصول کینوا تقاضای مناسبی در بازار‌های جهانی دارد و به لحاظ قیمتی در بازار‌های جهانی حدود سه تا چهار برابر گندم قیمت دارد. کشور آمریکا و کشور‌های اروپایی و ژاپن بیشترین واردات این محصول را دارند.  

بنابراین باتوجه به تنوع آب و هوایی ایران و جمعیت رو به رشد کشور یکی از راهکارهای موجود برای افزایش تولیدات زراعی افزایش سطح زیر کشت در اراضی با حاصلخیزی پائین است.دراین راستابررسی و تحقیق وترویج برای بهره برداری ازگیاه کینوا برای تولید مواد غذایی و خصوصاً با توجه به شرایط زراعی کشور از جمله محدودیت‌های منابع آبی و بحران آب و شوری خاک می­تواند بسیار با اهمیت باشد. 

 


  

94/3/28
10:2 ع

آب مجازی :

 کشورمابدلیل قرارگرفتن دراقلیم گرم وخشک ازگذشته بادغدغه دستیابی به آب روبروبوده است که وجودقنات هاوآب انبارهای متعدد درشهرهای ایران گواه این مدعاست.اما دردهه های اخیربدلیل افزایش بی رویه جمعیت وتوسعه بخش های کشاورزی وصنعت وتغییرات اقلیمی وخشکسالی های پی درپی،کاهش سرانه آبی ومحدودیت های کم آبی رابه همراه داشته است. هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است و بخش کشاورزی، بامصرف بیش از90درصد آب های سطحی وزیرسطحی بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور است وباعث شده منابع آبی کشورشدیداتحت تاثیرقرارگیرد.مدیریت ضعیف دراستفاده ازآب های جاری ومنابع زیرزمینی واستفاده ازروش های سنتی آبیاری درکشاورزی ازدلایل مصرف بالای آب دربخش کشاورزی وشکل گیری بحران آب درکشوراست.

یکی ازراهکارهای جایگزین درجهان ودرکشورهای کم آب برای مقابله بابحران آب وکاهش مصرف آب دربخش کشاورزی،موضوع آب مجازی (Wirtual Water ) است. واژه آب مجازی را اولین بارتونی آلن در سال 1993 مطرح کردوبه این معنی است که منابع آبی کشورهابایدصرف تولیدمحصولاتی شودکه ازنظراقتصادی درآمدبیشتری به همراه داردوکمبودمحصولات دیگربایدازطریق واردات تامین شود.منظوراز آب مجازی میزان آبی است که یک کالاویایک فرآورده کشاورزی درفرآیندتولیدمصرف می کندتابه مرحله تکامل برسدودرحقیقت آب مجازی رامی توان میزان آبی دانست که برای تولیدیک کالاموردنیازاست.صفت مجازی دراین تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصرف شده طی فرآیندتولید،درمحصول نهایی وجودفیزیکی نداردودرحقیقت بخش بسیارناچیزی ازآب مصرفی درپایان به عنوان آب واقعی دریافت محصول باقی خواهد ماند.نوع محصول،نوع منطقه وعملکرد درواحدسطح درمیزان آب مجازی تاثیرگذارند.

برای دستیابی به وضع مطلوب آب درآینده بایداقداماتی همچون مدیریت تقاضا،افزایش آگاهی های اجتماعی ،افزایش بهره وری دربخش کشاورزی بابه کارگیری روش های نوین آبیاری وعدم کشت محصولاتی که نیازبه آب فراوان دارندمی تواندبه بهینه سازی مصرف آب کمک کند.درواقع مفهوم آب مجازی باهدف پایداری منابع وبهره برداری کارآمدازآب وکاهش مصرف آب دربخش کشاورزی توجه دارد.

 


  

93/12/4
6:2 ع

درباره نمایشگاههای کشاورزی :

نمایشگاه مکانی است که درآن عرضه کنندگان کالاها،خدمات،فن آوری ها،تکنیک های جدیدونوآوری ها  رابرای معرفی به بازدیدکنندگان وعلاقه مندان درمعرض نمایش قرارمی دهند. درواقع نمایشگاه محلی برای دیده شدن است.. هدف اصلی ازشرکت درنمایشگاهها افزایش فروش تولیدات ویاخدمات است.امروزه اغلب کارشناسان امور تبلیغات وبازاریابی ، نمایشگاه ها را از مهمترین شیوه های بازاریابی تلقی میکنند.بدلیل تغییرات روزافزون فن آوری ،ظهورکالاهای جدید،متنوع بودن کالاها وعدم آشنایی مصرف کننده ،توام بارقابت شدید میان تولیدکنندگان ازدلایل بوجودآمدن نمایشگاه می باشد.

نمایشگاه به شیوه کنونی پس ازانقلاب صنعتی انگلستان شروع شده ودرآغازقرن بیستم تکامل یافته است وامروزه به صورت یکی ازارکان مهم بازرگانی درآمده است.امروزه در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، امارات متحده عربی ، هنگ کنگ و سنگاپور فعالیت های نمایشگاهی درآنها رونق بسیار داشته وبه طور رقابت آمیزی در این عرصه فعالیت می نمایند ،کشورآلمان از لحاظ برگزاری نمایشگاه های بین المللی تجاری ،سرآمد کشورهای جهان محسوب می شود و قریب دو سوم نمایشگاههای تجاری مهم دنیا در این کشور برپا می گردد.امروزه از نمایشگاه ها و مجموعه ای از فعالیت هایی که منجر به شکل گیری و برگزاری آن می شود تحت عنوان صنعت نمایشگاهی یاد می گردد. زیرا درصنعت نمایشگاهی مجموعه روش های مدیریتی بابه کارگیری ابزارو روشها درسایه بهره گیری ازنیروی اندیشه موجب پدیدآوردن ویا ارتقاء بازده اقتصادی در زمینه ها ی اقتصادی می گردد.

سازماندهی و برگزاری نمایشگاهها درآمدهای سرشاری را به ارمغان می آورد. فعالیت های نمایشگاهی موجب رونق اقتصادی وپویایی سایر بخشهای اقتصادی را فراهم می سازدوبه نحو موثری باعث توسعه صنعت گردشگری و رونق مشاغل وابسته ازقبیل هتل داری،حمل ونقل وغیره می شوند .

 درمیان نمایشگاههای مختلفی که درکشوربرگزارمی شود نمایشگاههای تخصصی کشاورزی درایران ازجایگاه  ویژه ای برخوداراست. ومخاطبان خاص خودرا به صحنه می کشاند وفضای مساعدی رابرای تبادل اطلاعات فراهم می سازد. بخش کشاورزی در کشور ما از گذشته تاکنون نقشی مهمی در اقتصاد داشته و دارد.این بخش در عرصه های تولید محصولات زراعی ، باغی ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود 15 درصد تولید ملی کشور را در اختیار دارد و در حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت شاغل کشوردر این بخش فعالیت دارند.

درایران باتوجه به تنوع اقلیم و آب و هوا امکان تولید هر محصول وجود دارد وبستری فراهم شده است که می توان جایگاه تعیین کنندگی درزمینه توسعه صادرات تولیدات کشاورزی را در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بدست آورد.دراین راستابرگزاری نمایشگاههای تخصصی کشاورزی درقطب های کشاورزی کشورباحضورشرکت های مطرح درزمینه تولیدنهاده های کشاورزی وخدمات می تواند درانتقال دانش وفن آوری واستفاده ازروش های نوین درجهت تولیدمحصولات کشاورزی دراین بخش بسیارمثمرثمرباشد وباعث رشدو شکوفایی اقتصادی وافزایش اشتغال شود.

دلایلی که باعث می شودکه شرکت های فعال در بخش کشاورزی درنمایشگاههای کشاورزی شرکت کنند شامل :                    

معرفی‌ تکنولوژی، ماشین آلات و محصولات جدیدبه خریداران،جذب مشتریان و نمایندگان جدید و ایجاد ارتباط با آنها،افزایش حجم مبادلات تجاری،تبادل اطلاعات ودستاوردها درزمینه های فنی-تولیدی وتجاری،،شناخت واصلاح کانال های توزیع وارتباط با آنها،شناخت نقاط قوت وضعف رقبا ،بازارسنجی و بازاریابی برای توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور         

نمایشگاه ها یکی از موثرترین راه های تحقق توسعه صادرات غیر نفتی هستند.امیداست بامدیریت وبرنامه ریزی کارشناسی شده درزمینه برگزاری نمایشگاههای کشاورزی باعث رشدوشکوفایی بیشتربخش کشاورزی ورونق اقتصادی جامعه شد.

 


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ