سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

94/5/5
7:14 ع

کینوا گیاهی برای مقابله با بحران آب :

جمعیت روبه رشد کشورونیازبه تامین غذای آنان ومحدودیت اراضی قابل کشت وبحران آب درکشوربدلیل تغییر اقلیم درسال های اخیراین ضرورت را به وجود آورده تا در بخش کشاورزی باافزایش سطح زیرکشت در اراضی شوروکم آب توجه شود بنابراین بایدنسبت به تحقیق ومعرفی وکشت گیاهانی که مقاوم به شوری وکم آبی هستند اقدام شود. کینوا گیاهی است که نیاز کمی به آب دارد و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در کشورو به دلیل سازگاری بسیار بالا با شرایط آب و هوایی مختلف ، قابلیت کشت گسترده در کشور را دارد از سوی دیگر بدلیل هزینه‌های پایین کشت کینوا و قیمت به نسبت بالای محصول آن دربازارهای جهانی به لحاظ اقتصادی بسیاربه ‌صرفه است.محصول اصلی این گیاه دانه است. دانه آن دارای همه اسیدآمینه‌های ضروری بوده و از لحاظ مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب و سایر مواد غذایی غنی است.کینوابا دارابودن بخش گسترده ای ازعناصرغذایی واسیدهای آمینه موردنیازبدن درصورت توسعه کشت می تواندتامین کننده نیازغذایی مردم درکناربرنج،نان وحبوبات باشد.ارزش غذایی بسیار بالای دانه این گیاه، موجب شده توسط سازمان خواروبار جهانی  (FAO)   با شیر خشک مقایسه شود.

خصوصیات گیاه کینواازنظرتغذیه ای وتطابق بالا با شرایط مختلف زراعی، زیست‌ ـ محیطی باعث شده در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در زمینه تحقیقات بروی این گیاه ارزشمند در نقاط مختلف کشور صورت گیرد وکشت آزمایشی آن نیز با موفقیت بوده است.یکی ازمناطق کشورکه امکان کشت وتولیدکینوادرآن وجوددارداستان خوزستان است این استان می تواند درآینده قطب اصلی کشت وتولیدکینوادرکشورشود.

کینوابا نام علمی Chenopodium quinoa wild،متعلق به خانواده  Chenopodiaceae است خاستگاه اصلی این گیاه آمریکای جنوبی است و در کشور‌های اکوادور، شیلی، پرو و بولیوی به‌عنوان گیاه بومی شناخته می‌شود. کینوا به ‌صورت گسترده در آفریقا و آمریکای جنوبی کشت می‌شود. محصول اصلی کینوا دانه آن است از دانه این گیاه برای غذای انسان و از سایرقسمت های  آن بعنوان خوراک دام استفاده کنند.

در حال حاضر 25 گونه مختلف کینوا در جهان کشت می‌شود این گیاه در مناطقی با میزان بارش 80 تا 600 میلی‌متر قابل کشت است. سازگاری بسیار زیاد با تنوع اقلیمی و مصرف بهینه آب توسط این گیاه باعث شده است تا کینوآ به‌عنوان یک جانشین بسیار خوب در مقابله با تغییر اقلیم در نظر گرفته شود. کینوایک گیاه شورزیست اختیاری است وبه دلیل مقاوم بودن در برابر شوری و گرما  قابلیت کشت در بسیاری از زمین هایی را که در حال حاضر کشت نمی شوند را دارد ، کینوا  قادر است شوری، خشکی طولانی مدت، یخبندان و تگرگ را تحمل نماید.

کینوا گیاهی دولپه و یکساله است وزمان کشت آن در ماه های مهرو آبان است خاک مناسب برای رشد آن خاکهای لومی و شن وماسه ای است ودر خاکهای فقیر با زهکش پایین محصول قابل قبولی می دهد.این گیاه در PH 4.8 تا 8.5 رشد می نماید.قبل ازکشت بایدنسبت به تامین کوداوره وفسفات اقدام شود.بذور در عمق 0.5 تا 1 سانتیمتر و با فاصله روی ردیف 5 سانتیمتر و بین ردیف 45 تا 60 سانتیمتر کاشته می شود و بلافاصله آبیاری انجام می گیرد. 24 ساعت بعد از کاشت جوانه زنی انجام می شود و در سه تا پنج روز گیاهچه نمایان می گردد.تا مرحله 2 تا 3 برگی نباید آبیاری صورت گیرد.این گیاه به 5 تا 7 بار ابیاری در طی مرحله رشد نیاز دارد.مبارزه باعلف های هرزدر دو هفته اول رشد که رشد گیاه کینوا به کندی صورت می گیرداز عملیات ضروری داشت می باشد.دوره کشت این گیاه حدود پنج ماه است.دانه ها در گل اذین خوشه ای تولید می شود.برداشت وقتی است که گیاه رو به خشک شدن می رود. میزان تولید دانه در هکتار به تناسب حاصلخیزی زمین بین 1 تا 4 تن محصول در هکتار است. محصول کینوا تقاضای مناسبی در بازار‌های جهانی دارد و به لحاظ قیمتی در بازار‌های جهانی حدود سه تا چهار برابر گندم قیمت دارد. کشور آمریکا و کشور‌های اروپایی و ژاپن بیشترین واردات این محصول را دارند.  

بنابراین باتوجه به تنوع آب و هوایی ایران و جمعیت رو به رشد کشور یکی از راهکارهای موجود برای افزایش تولیدات زراعی افزایش سطح زیر کشت در اراضی با حاصلخیزی پائین است.دراین راستابررسی و تحقیق وترویج برای بهره برداری ازگیاه کینوا برای تولید مواد غذایی و خصوصاً با توجه به شرایط زراعی کشور از جمله محدودیت‌های منابع آبی و بحران آب و شوری خاک می­تواند بسیار با اهمیت باشد. 

 


  

94/3/28
10:2 ع

آب مجازی :

 کشورمابدلیل قرارگرفتن دراقلیم گرم وخشک ازگذشته بادغدغه دستیابی به آب روبروبوده است که وجودقنات هاوآب انبارهای متعدد درشهرهای ایران گواه این مدعاست.اما دردهه های اخیربدلیل افزایش بی رویه جمعیت وتوسعه بخش های کشاورزی وصنعت وتغییرات اقلیمی وخشکسالی های پی درپی،کاهش سرانه آبی ومحدودیت های کم آبی رابه همراه داشته است. هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است و بخش کشاورزی، بامصرف بیش از90درصد آب های سطحی وزیرسطحی بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور است وباعث شده منابع آبی کشورشدیداتحت تاثیرقرارگیرد.مدیریت ضعیف دراستفاده ازآب های جاری ومنابع زیرزمینی واستفاده ازروش های سنتی آبیاری درکشاورزی ازدلایل مصرف بالای آب دربخش کشاورزی وشکل گیری بحران آب درکشوراست.

یکی ازراهکارهای جایگزین درجهان ودرکشورهای کم آب برای مقابله بابحران آب وکاهش مصرف آب دربخش کشاورزی،موضوع آب مجازی (Wirtual Water ) است. واژه آب مجازی را اولین بارتونی آلن در سال 1993 مطرح کردوبه این معنی است که منابع آبی کشورهابایدصرف تولیدمحصولاتی شودکه ازنظراقتصادی درآمدبیشتری به همراه داردوکمبودمحصولات دیگربایدازطریق واردات تامین شود.منظوراز آب مجازی میزان آبی است که یک کالاویایک فرآورده کشاورزی درفرآیندتولیدمصرف می کندتابه مرحله تکامل برسدودرحقیقت آب مجازی رامی توان میزان آبی دانست که برای تولیدیک کالاموردنیازاست.صفت مجازی دراین تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصرف شده طی فرآیندتولید،درمحصول نهایی وجودفیزیکی نداردودرحقیقت بخش بسیارناچیزی ازآب مصرفی درپایان به عنوان آب واقعی دریافت محصول باقی خواهد ماند.نوع محصول،نوع منطقه وعملکرد درواحدسطح درمیزان آب مجازی تاثیرگذارند.

برای دستیابی به وضع مطلوب آب درآینده بایداقداماتی همچون مدیریت تقاضا،افزایش آگاهی های اجتماعی ،افزایش بهره وری دربخش کشاورزی بابه کارگیری روش های نوین آبیاری وعدم کشت محصولاتی که نیازبه آب فراوان دارندمی تواندبه بهینه سازی مصرف آب کمک کند.درواقع مفهوم آب مجازی باهدف پایداری منابع وبهره برداری کارآمدازآب وکاهش مصرف آب دربخش کشاورزی توجه دارد.

 


  

93/12/4
6:2 ع

درباره نمایشگاههای کشاورزی :

نمایشگاه مکانی است که درآن عرضه کنندگان کالاها،خدمات،فن آوری ها،تکنیک های جدیدونوآوری ها  رابرای معرفی به بازدیدکنندگان وعلاقه مندان درمعرض نمایش قرارمی دهند. درواقع نمایشگاه محلی برای دیده شدن است.. هدف اصلی ازشرکت درنمایشگاهها افزایش فروش تولیدات ویاخدمات است.امروزه اغلب کارشناسان امور تبلیغات وبازاریابی ، نمایشگاه ها را از مهمترین شیوه های بازاریابی تلقی میکنند.بدلیل تغییرات روزافزون فن آوری ،ظهورکالاهای جدید،متنوع بودن کالاها وعدم آشنایی مصرف کننده ،توام بارقابت شدید میان تولیدکنندگان ازدلایل بوجودآمدن نمایشگاه می باشد.

نمایشگاه به شیوه کنونی پس ازانقلاب صنعتی انگلستان شروع شده ودرآغازقرن بیستم تکامل یافته است وامروزه به صورت یکی ازارکان مهم بازرگانی درآمده است.امروزه در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، امارات متحده عربی ، هنگ کنگ و سنگاپور فعالیت های نمایشگاهی درآنها رونق بسیار داشته وبه طور رقابت آمیزی در این عرصه فعالیت می نمایند ،کشورآلمان از لحاظ برگزاری نمایشگاه های بین المللی تجاری ،سرآمد کشورهای جهان محسوب می شود و قریب دو سوم نمایشگاههای تجاری مهم دنیا در این کشور برپا می گردد.امروزه از نمایشگاه ها و مجموعه ای از فعالیت هایی که منجر به شکل گیری و برگزاری آن می شود تحت عنوان صنعت نمایشگاهی یاد می گردد. زیرا درصنعت نمایشگاهی مجموعه روش های مدیریتی بابه کارگیری ابزارو روشها درسایه بهره گیری ازنیروی اندیشه موجب پدیدآوردن ویا ارتقاء بازده اقتصادی در زمینه ها ی اقتصادی می گردد.

سازماندهی و برگزاری نمایشگاهها درآمدهای سرشاری را به ارمغان می آورد. فعالیت های نمایشگاهی موجب رونق اقتصادی وپویایی سایر بخشهای اقتصادی را فراهم می سازدوبه نحو موثری باعث توسعه صنعت گردشگری و رونق مشاغل وابسته ازقبیل هتل داری،حمل ونقل وغیره می شوند .

 درمیان نمایشگاههای مختلفی که درکشوربرگزارمی شود نمایشگاههای تخصصی کشاورزی درایران ازجایگاه  ویژه ای برخوداراست. ومخاطبان خاص خودرا به صحنه می کشاند وفضای مساعدی رابرای تبادل اطلاعات فراهم می سازد. بخش کشاورزی در کشور ما از گذشته تاکنون نقشی مهمی در اقتصاد داشته و دارد.این بخش در عرصه های تولید محصولات زراعی ، باغی ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود 15 درصد تولید ملی کشور را در اختیار دارد و در حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت شاغل کشوردر این بخش فعالیت دارند.

درایران باتوجه به تنوع اقلیم و آب و هوا امکان تولید هر محصول وجود دارد وبستری فراهم شده است که می توان جایگاه تعیین کنندگی درزمینه توسعه صادرات تولیدات کشاورزی را در بازارهای جهانی و منطقه‌ای بدست آورد.دراین راستابرگزاری نمایشگاههای تخصصی کشاورزی درقطب های کشاورزی کشورباحضورشرکت های مطرح درزمینه تولیدنهاده های کشاورزی وخدمات می تواند درانتقال دانش وفن آوری واستفاده ازروش های نوین درجهت تولیدمحصولات کشاورزی دراین بخش بسیارمثمرثمرباشد وباعث رشدو شکوفایی اقتصادی وافزایش اشتغال شود.

دلایلی که باعث می شودکه شرکت های فعال در بخش کشاورزی درنمایشگاههای کشاورزی شرکت کنند شامل :                    

معرفی‌ تکنولوژی، ماشین آلات و محصولات جدیدبه خریداران،جذب مشتریان و نمایندگان جدید و ایجاد ارتباط با آنها،افزایش حجم مبادلات تجاری،تبادل اطلاعات ودستاوردها درزمینه های فنی-تولیدی وتجاری،،شناخت واصلاح کانال های توزیع وارتباط با آنها،شناخت نقاط قوت وضعف رقبا ،بازارسنجی و بازاریابی برای توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور         

نمایشگاه ها یکی از موثرترین راه های تحقق توسعه صادرات غیر نفتی هستند.امیداست بامدیریت وبرنامه ریزی کارشناسی شده درزمینه برگزاری نمایشگاههای کشاورزی باعث رشدوشکوفایی بیشتربخش کشاورزی ورونق اقتصادی جامعه شد.

 


  

93/11/9
10:6 ع

علفکش جدیدودومنظوره گندم بانام تجاری اتللو:

 

علفکش اتللو ا.دی ازمحصولات جدید شرکت بایرکراپ ساینس آلمان می باشد که به عنوان علف کش انتخابی و دومنظوره گندم به صورت پس رویشی درمرحله پنجه زنی مصرف می شود.

علفکش اتللوعلاوه برموادموثردرترکیب آتلانتیس(مزوسولوفورون ویودوسولفورون) حاوی ماده موثردیفلوفنیکان می باشد که باعث افزایش اثرپهن برگ کشی آن شده است.

ترکیبات اتللو عبارتند از:

 یودوسولفورون متیل سدیم2.5 گرم درلیتر

مزوسولفورون متیل 7.5 گرم درلیتر

 دیفلوفنیکان50گرم درلیتر

ایمن کننده  مفن پیر دی اتیل 22.5 گرم  درلیتر

 فرمولاسیونOD  (روغن قابل انتشاردرآب) 6 درصد

اتللوعلفکشی انتخابی وسیستمیک است که پس ازسمپاشی جذب برگ علف های هرز می گردد.دیفلوفنیکان موجوددرترکیب، علاوه بر جذب توسط برگ علف های هرز،ازطریق خاک،جذب کلوپتیل،جوانه وریشه علف های هرزنیزمی گردد.

پس ازسمپاشی بااتللو،رشدعلف های هرز48ساعت بعد متوقف می شود.بستگی به شرایط اقلیمی7-5روزپس ازسمپاشی اولین علائم تغییررنگ دیده می شود.14-10روزپس ازسمپاشی ،زردی وبافت مرده درعلف های هرزحساس ظاهرمی گرددوسرانجام یک ماه پس ازسمپاشی مرگ کامل علف های هرز روی می دهد.

ویژگی های اتللو :

علف کش اتللودارای سه نوع ماده موثر است که می تواند علف های هرزمقاوم به گروه فوپ وسولفونیل اوره راکنترل کند ودرمدیریت مقاومت علف های هرزموثرباشد.

اتللو با فرمولاسیون OD (روغن قابل انتشار) با یکنواختی پخش وجذب سریع مواد موثربیشترین تاثیردرکارائی رادارد.

بدلیل وجود ایمن کننده مفن پیردی اتیل درترکیب اتللو، هیچگونه خطروسوزندگی درگندم ایجادنمی شود.

افزایش محصول گندم بدلیل کنترل عالی علف های هرز

دز مصرفی اتللو:

علفکش اتللودرتاریخ14تیرماه سال 1393جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ درمرحله پنجه زنی گندم با دوزمصرفی 1.6 لیتردرهکتار توسط هیات نظارت برسموم به ثبت رسید.

علفکش اتللو بسیاری ازعلفهای هرزمزارع گندم همچون چچم.فالاریس و یولاف و مهمترین پهن برگها از جمله پنیرک و خردل ر ا به بخوبی کنترل نماید. اتللوبروی جودره بی تاثیراست.

درهنگام مصرف اتللومواردزیررارعایت کنید :

ازمصرف اتللودرمزارع جووسایرمحصولات به غیرازگندم خوداری کنید.

ازمصرف تللودرشرایط تنش های موجوددرگندم (خشکی زمین ،سرما ویخبندان،کمبودموادغذایی درخاک،حمله آفات وبیماریهاوغرقابی بودن مزرعه) خودداری کنیدوسمپاشی راتامساعدشدن شرایط به تعویق بیندازید.

درهنگام سمپاشی ازوسایل ایمنی شامل لباس مخصوص،دستکش،چکمه،عینک وماسک استفاده کنید

قبل ازمصرف قوطی حاوی سم رابخوبی تکان دهید.

توصیه می شودازسمپاش پشت تراکتوری بوم داربانازل های بادبزنی استفاده شود.توجه نماییدکه روش سمپاشی تاثیرقابل ملاحظه ای برکارائی علفکش دارد.

دربعضی ازمناطق گندمکاری ودرشرایط استرس گندم بعدازسمپاشی بااتللوممکن است حالت سفیدشدن دربرگ های اولیه گندم بدلیل اثردیفلوفنیکان موجود درترکیب بوجودآیدکه این حالت سفیدی به مرورزمان ازبین می رودوهیچگونه تاثیری برمحصول ندارد.

 


  

93/11/5
6:46 ع

کشت فراسرزمینی :

ایران یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با متوسط بارش 250 میلیمتر است که تقریبا یک سوم میانگین جهانی می باشد و ازگذشته بامشکل کم آبی مواجه بوده است. اما تغییرات اقلیمی وخشکسالی های پی درپی درسال های اخیردرایران واستفاده نادرست ازمنابع آبی باعث شده تا چند سال دیگر، شاهد بی آبی بیشتری باشیم. بحران شدیدآبی درکشورفعالیت کشاورزی رابا مشکل وحتی دربعضی مناطق غیرممکن کرده است.بنابراین ضرورت دارداقدامات اساسی جهت مواجه بابحران کم آبی صورت گیرد.

امروزه تولید مواد غذایی از اولویتهای مهم استراتژیک و سرمایه گذاری به شمار می آید .رشد فزاینده جمعیت و نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی مساله کم آبی رابطوربسیار جدی فرا روی کشور قرارداده است.به همین دلیل کشاورزی در کشورهایی که وضعیت آب و هوایی بهتری دارند، راه حل خوبی به نظر می رسد.کشورهایی مثل کشورهای قاره افریقا که شرایط جوی و آب و هوایی بهتری دارندبا کشت فرازمینی می تواند مشکلات بی آبی کشورهای دنیا از جمله ایران را حل کند. ایران اولین کشوری نیست که می خواهد کشت فراسرزمینی را تجربه کند. پیش از این ژاپن به علت کمبود زمین، نسبت به خرید یا اجاره زمین در کشورهای مستعد اقدام کرده و محصولات مورد نیاز خود را در آن کشورها تولید می‌کند.

منظور از کشت فراسرزمینی این است که در کشورهای خارجی به کشت محصولات مختلف کشاورزی پرداخت و محصول آن را برای مصرف داخل استفاده کرد.لازمه سازوکار کشت فراسرزمینی، عقد قرارداد هایی بین دوکشوراست که هر دو کشور از سود تجاری مناسب برخوردار شوند.

کشت فراسرزمینی می تواند موجب رونق تولید محصولات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای یک کشور شود لذا بسیاری از کشورها به اهمیت این مسئله پی برده و با توجه به محدودیت منابع آب و زمین اقدام به اجاره زمین‌هایی دردیگر کشورها و استفاده از منابع آنها برای تولید کشاورزی می‌کنند. درواقع درکشت فراسرزمینی به کشاورزان اجازه داده می شود برای تامین محصول مورد نیاز کشورخود در اراضی کشورهای خارجی به کشت وزرع محصولات موردنیاز بپردازند. 

 تصمیم گیران کشور توجه داشته باشند که برنامه ریزی وسیاست گذاری برای کشت فراسرزمینی نبایدبه یک یا دو کشور محدود شود، بلکه باید کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف صورت گیرد تا در مقابل تحولات سیاسی جهان در تأمین غذای مورد نیازجامعه ایمن ماند ومانع ازوابستگی به تولیدات یک کشورشد.همچنین کشت فراسرزمینی نباید مانع ازتوجه به کشاورزی کشورشود بلکه باتوجه به پتانسیل بالای کشاورزی کشورباید با برنامه ریزی علمی وجامع برای رونق وتوسعه کشاورزی اقدام کردوبا گسترش کشت گلخانه ای وحمایت ازتوسعه روش های نوین آبیاری ازجمله آبیاری تحت فشاروقطره ای راندمان بهره وری آب رابالابرد وبامدیریت مصرف بهینه آب درمزارع وباغات ،ذخیره سازی سفره های زیرزمینی به شکل مطلوبی صورت گیرد.

برای انتخاب محصول درکشت فراسرزمینی توجه به وضعیت تولید داخل آن محصول و نیاز آبی آن و وضعیت کشورهای صادرکننده محصول موردنظر به ایران، ضروریست. درحال حاضرباید کشت محصولاتی مانند برنج، ذرت و ... که نیاز به آب بیشتری دارند جزو اولویت‌ها باشد زیرا کشت اغلب این محصولات در داخل کشور به دلیل محدودیت منابع آب با مشکل مواجه است.

 


  

93/10/27
9:53 ع

 

مبارزه با علف های هرزمزارع گندم :

گندم درایران مهمترین محصول زراعی است و بدلیل اینکه سهم عمده ای درتامین غذای روزانه مردم دارد بعنوان یک محصول استراتژیک شناخته شده است. عمده ترین بخش مصرف گندم در ایران مربوط به تولید نان است که90 درصدعرضه گندم را شامل می شود، و بخشی نیز به مصرف بذری و مصرف دامی می رسد.عملکرد تولیدگندم درایران درمقایسه بادیگرکشورهای جهان پایین است که ازدلایل آن سطوح پائین نهاده بویژه آب و ضعف مدیریت زراعی است.درزراعت گندم ازعوامل مهم خسارت زا ،علف های هرزهستند که باعث کاهش عملکرد در محصول گندم میشوند. علف هرز به عنوان یک شریک سفره‌ای برای گیاه محسوب شده و مواد غذایی و آب محدود در خاک به جای استفاده محصول اصلی توسط علف هرز مصرف می‌شود.

هرساله درمزارع گندم بدلیل عدم مبارزه اصولی با علفهای هرز وهمچنین رقابت شدیدی که برای جذب آب، موادغذایی و نور بین گندم وعلفهای هرزوجود دارد خسارت قابل توجهی به محصول گندم واردمی شود.علفهای هرزبه دلیل ویژگیهای خاص خود از جمله سازگاری با عوامل نامساعد محیطی، رشد سریع و قوی بودن آن در مقابل استرس،تولید بذر فراوان، درصد بالای قوه نامیه درصورت عدم کنترل آنها درمزرعه برگیاه اصلی غلبه خواهند کرد .علفهای هرز به دوصورت کمی وکیفی به محصول خسارت وارد می کنند. خسارت کیفی علف های در صورت اختلاط بیش از حد با محصول باعث کاهش کیفیت و ارزش غذایی ویا مسمومیت محصول می شود وخسارت کمی باعث کاهش مقدار تولید در واحد سطح می گردد.

ارقام مختلف گندم درشرایط متفاوت آب وهوایی ودرخاک های مختلف ازنظراسیدی یا قلیایی،کشت می شوداین عوامل درتنوع وتراکم ،علف های هرزودرنتیجه بروزخسارت واهمیت های علف های هرزدخالت دارندبنایراین لازم است باتوجه به نوع علف های هرزوشرایط اقتصادی برای مبارزه برنامه ریزی ..برای مبارزه وکنترل علف های هرزدرمزارع گندم بایداقدامات زیرصورت گیرد. 

الف - کنترل زراعی ومکانیکی

 تناوب زراعی درکنترل علف های هرزبسیارموثراست  

 انجام ماخاریعنی قبل ازکشت گندم،اقدام به آبیاری زمین شودوپس ازرویش علف های هرز اقدام به شخم زمین نمایید.

رعایت تاریخ کشت وکشت بذردر عمق وتراکم مناسب.

استفاده ازبذورگندمبوجاری شده وعاری از بذر علفهای هرز.

استفاده ازکودهای حیوانی پوسیده وعاری ازآلودگی به بذور علفهای هرز.

عدم آلودگی ماشین آلات مورداستفاده به بذور علف های هرز.

ب - مبارزه شیمیایی :

 درمبارزه شیمیایی از سموم علفکش استفاده می شود که از راههای موثر و زود بازده بوده که برای موفقیت باید اصول آن را از نظر مقدار وزمان مصرف رعایت گردد.برای کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع گندم چندگروه علفکش شامل باریک برگ کش ،پهن برگ کش ودومنظوره هابکارمی رود.

 درصورت استفاده ازسموم پس رویشی عملیات سمپاشی بر علیه علفهای هرزگندم ، باید از مرحله ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم صورت بگیرد .

در سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه داشته باشیم :

- شناسایی علف های هرزمزرعه وانتخاب علفکش مناسب باتوجه به طیف علف های هرزغالب مزرعهبا مشورت کارشناسان حفظ نباتات.

- قبل از کاربرد سموم بر چسب وبروشور سموم را بدقت مطالعه نمایید.

- درصورت تنوع علف های هرزیک مزرعه ازعلفکشی که طیف وسیعتری ازعلف های هرز راکنترل می کندیااختلاط دوعلفکش براساس دستورالعملها و بروشور الصاق شده بر روی سموم استفاده کنید.

- مزرعه ای که تحت استرس کم آبی است قبل ازسمپاشی، مزرعه آبیاری وپس ازگاوروشدن سمپاشی صورت گیرد.

- سمپاشی رادرهوای آرام وبدون وزش بادانجام دهید

- سمپاشی برعلیه علف های هرز در شرایط مناسب جوی صورت بگیرد ، و درشرایط مه صبحگاهی ، شبنم ،هوای سردویخبندان (به دلیل توقف رشد علف هرز وکاهش تاثیر پذیری علفکش) ، درجه حرارتهای بسیار بالا ، تنشهای شدید خشکی و بیماری از سمپاشی خودداری شود .

- قبل ازسمپاشی از وضعیت جوی ازنظر بارش باران اطلاع بدست آورید. در صورتیکه وقوع بارندگی حتمی باشد ،از انجام عملیات سمپاشی خودداری گردد.زیرابارش باران باعث شسته شدن سم از روی علفهای هرز می شود.

- در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وحتما از لباس مخصوص، دستکش ، عینک ، کلاه ، ماسک وچکمه استفاده نمود.

- برای آب موردنیازجهت اختلاط سموم و سمپاشی مزارع از آب زلال و فاقد رسوبات سنگین و مواد زائد استفاده شود .

- بهترین وسیله سمپاشی برای مبارزه باعلف های هرزمزارع گندم استفاده ازسمپاش بومدارپشت تراکتوری است.(بااستفاده ازنازل های تی جت11003و11002وفشار3-2بار)

- قبل وبعد از هر سم پاشی داخل مخزن ونازل ها را با آب ومواد شوینده شسته شوند.

- ازآلوده کردن استخرها،کانال های آبیاری وکلیه منابع آبی به سم باقوطی های استفاده شده خوداری نمائید.

توجه داشته باشید درصورتی که درمزرعه گندم شماعلف های هرزناشناخته ای که درسال های قبل وجودنداشته دیده شد فورابه مراکزحفظ نباتات اطلاع دهیدتااقدامات لازم صورت گیرد.


 


  

93/10/27
9:52 ع

وبلاگ کشاورزی نوآورسبز

نوآورسبز

مدیروبلاگ: محمودپورمحمود کارشناس ارشدمدیریت کشاورزی


  

93/9/1
10:0 ع

 

علفکش اتللو Othello OD   

علفکش دومنظوره جدیدباسه ماده موثربرای کنترل علف های هرزمقاوم به گروه فوپ وسولفونیل اوره

اتللو ا.دی 8.25 %

یودوسولفورون متیل سدیم2/5 گرم درلیتر

مزوسولفورون متیل 7/5 گرم درلیتر

دیفلوفنیکان 50 گرم درلیتر

ایمن کننده مفن پیردی اتیل 22/5 گرم درلیتر

فرمولاسیون : روغن قابل انتشار 6%

طرزتاثیر:

اتللوعلفکش انتخابی،سیستمیک وپس رویشی است وعلف های هرز حساس باریک برگ وپهن برگ درگندم راکنترل می کند.اتللو پس ازسمپاشی جذب برگ های هرز می گردد.دیفلوفنیکان موجوددرترکیب،غیرازجذب توسط برگ علف های هرز،ازطریق خاک،جذب کلوپتیل،جوانه وریشه علف های هرزنیزمی گردد.

- طرزتاثیریودوسولفورون ومزوسولفورون جلوگیری ازساخت آنزیم استوهیدروکسی استیت است(AHAS)،این آنزیم آمینواسیدها رامی سازد،درنتیجه ی نبوداین آنزیم علف های هرزازبین می روند.

- طرزتاثیردیفلوفنیکان مانع ازساخت آنزیم Phytoene dehydro genase می گرددکه آنزیم اصلی تشکیل رنگدانه کاروتینوئیدها است.ایمن کننده مفن پیردی اتیل دراتللو،گندم را ازآسیب رسیدن مصون می دارد.اتللو بافرمولاسیون OD (روغن قابل انتشار) یکنواختی پخش وجذب سریع موادموثرراسرعت می بخشد.

مزایای اتللو:

- هموارنمودن مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل داشتن سه نوع ماده موثر

- خواص کاملا سیستمیکی روی علف های هرز

- بدلیل تاثیرموادموثردراتللو،جذب ازطریق برگ وسطح خاک صورت می گیرد

- علف کش دومنظوره برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ

- بدلیل وجودایمن کننده درترکیب، هیچگونه خطرسوزندگی ایجادنمی کند

- بافرمولاسیون روغن قابل انتشاربیشترین تاثیردرکارائی رادارد

- افزایش محصول بدلیل کاهش زمان،هزینه ها ونهایتا افزایش سوددهی

مدت زمان تاثیراتللو:

48 ساعت پس ازسمپاشی،رشدعلف های هرزمتوقف می شود.بستگی به شرایط اقلیمی5-7روزپس ازسمپاشی اولین علائم تغییررنگ دیده می شود.10-14روزپس ازسمپاشی،زردی وبافت مرده درعلف های هرزحساس ظاهرمی گرددوسرانجام 4-6 هفته پس ازسمپاشی مرگ کامل علف های هرزروی می دهد.

ثبت اتللودرایران :

اتللودرمحصول گندم برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ درمرحله پنجه زدن گندم بامقدارمصرف 1/6 لیتردرهکتارثبت شده است.

توجه : ازمصرف اتللو درمزارع جو خوداری کنید.

شرایط مصرف :

- ازمصرف اتللو در مزارعی که گندم تحت تنش سرما (یخبندان)، گرمای زیاد (خشکی خاک)، کمبودموادغذایی درخاک،ضعیف بودن گیاه به علت حمله آفات وبیماری ها،خاک های شور وباقی ماندن آب درسح مزرعه (غرقاب) باشدخوداری کنید.

- ازعدم بارش باران تا 4 ساعت پس ازمصرف اتللو اطمینان حاصل نمایید.

- ازبادبردگی یا پاشیدن اتللو روی سایرگیاهان خوداری شود.

- باتوجه به فرمولاسیون OD نیازبه افزودن روغن جهت افزایش اثرعلفکشی نمی باشد.

- ازعلفکش اتللو بیش ازیک باردرهرفصل زارعی استفاده ننمایید.

طرزتهیه محلول سم :

ابتدادرظرفی تمیز مقدارلازم ازسم رابا آب مخلوط کرده وخوب هم بزنید،سپس مخزن سمپاش راتانیمه ازآب پرنمائیدومحلول تهیه شده رادرون مخزن ریخته وخوب هم بزنید،سپس بقیه آب موردنیاز رابه مخزن بیافزائیدتاغلظت موردنظرحاصل شود.دقت نمائیدتادرتمام طول سمپاشی همزن سمپاش فعال باشد.

روش سمپاشی :

- برای سمپاشی فقط ازسمپاش پشت تراکتوری بوم دار ونازل های بادبزنی استفاده شود.

- مقدارآب مصرفی برای سمپاشی 400-200 لیتردرهکتارتوصیه می گردد.

- جهت افزایش کیفیت سمپاشی سرعت تراکتور4تا6 کیلومتردرساعت وبهترین فشارپمپ سمپاش 2/5 تا 3 بارباشد.

مدیریت کابردآفت کش ها:

- ازاختلاط اتللو باحشره کش های گروه فسفره آلی(فنیتروتیون،فنتیون وغیره) خوداری کنید.بطورکلی هرنوع اختلاط باترکیبات دیگرشیمیایی طبق نظرکارشناسان وابتدادرسط کوچک،ازقابلیت اختلاط اطمینان حاصل شود.

- ازاختلاط باروغن معدنی ویاپارافین (ولک) وانواع کودهاخودداری شود.

- درصورتی که گندم بصورت آبی کشت گردد ویامیزان بارندگی بیش از400 میلی متردرسال باشد،محدویتی برای کشت دوم(بجزنخود و عدس حدودا 15ماه) وجودندارد.بااین وجودتوصیه می گرددکه ازمصرف اتللو 120 روزگذشته باشدوزمین قبل ازکشت دوم به عمق 30سانتیمترشخم زده شود.

- چنانچه مزرعه گندمی که باعلفکش اتللو سمپاشی شده باشد،دراثرسرمازدگی ویادلائل دیگری ازبین برود،می توان 15روزپس ازسمپاشی محصولاتی نظیرگندم،جو و یونجه کاشت،مشروط براینکه قبل ازکشت خاک تاعمق 30 سانتی متری بخوبی شخم زده شود.

 


  

93/8/19
11:48 ع

هلینگ آپ درمزارع نیشکر:

هلینگ آپ

نیشکریک گیاه صنعتی چندساله است که درسطح وسیعی ازاراضی استان خوزستان کشت می شود.نیشکربوسیله قلمه تکثیرمی شودودوره ی رشدآن اززمان کاشت تارسیدگی فیزیولوژیکی وبرداشت یکساله است وبعدازهربرداشت باانجام عملیات بازروئی (راتونینگ) دوره رشد مجدد آن آغازمی شود ومعمولاازهرمزرعه نیشکر4الی5سال بهره برداری می شود.بنابراین زراعت نیشکر عملیات زراعی خاص خودرادارد.درمزارع نیشکرجنوب استان خوزستان بدلیل شوری خاک علیرغم شوره زدائی وآبشویی برای کشت جدیدنیشکر(Plant ) قلمه های نیشکردرکف جوی کشت می شوند و عملیات هلینگ آپ (Hilling up ) به عنوان یکی ازمراحل داشت دراین مزارع اجرامی شود.

نیشکرنسبت به شوری خیلی حساس بوده وشوری روی جوانه زدن وسبزشدن نیشکراثرمی گذارد. به همین دلیل نی راداخل جوی می کارند وچون شوری بطورطبیعی به سمت پشته حرکت می کندبه جوانه های نیشکر خسارت واردنمی شود و زمانی که رشدبوته های جوان نیشکربه ارتفاع حدود 30 تا 40 سانتی متررسیدو نی ها ازارتفاع کافی برخودارشدند.عملیات هلینگ آپ اجرامی شودبرای انجام این عملیات ابتدابوسیله شنگ هایی به عمق 30-40 سانتی متریک خراش روی پشته هاایجاد می کنند سپس بااستفاده ازدیسک مخصوص،خاک رادرپای نی هامی ریزند.درواقع باعملیات هلینگ آپ،جوی رابه پشته تبدیل می کنند.برای کاهش اثرات هلینگ آپ بلافاصله مزرعه آبیاری می گردد.

ازمزایای هلینگ آپ سهولت درآبیاری وحرکت مناسب آب درفاروها است وعملیات آبیاری بابازده بهتری صورت می گیرد.در صورتیکه این عملیات در مزارع کشت جدید بموقع انجام شود می توان بعنوان یک راه وجین علفهای هرز استفاده نمود.همچنین درزمان برداشت نیشکر،کف بری بهتری توسط ماشین های برداشت (هاروستر) انجام می گیرد.


 


  

93/6/14
8:2 ع

کشاورزی وسلامت محصولات :

سلامت محصولات وفرآورده های کشاورزی بدلیل جایگاه ویژه وپرمصرفی که درسبدغذایی مردم داردازاهمیت زیادی برخورداراست.اما آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده کودهای شیمیایی وسموم شیمیایی بدلیل مصرف بی رویه این نهاده ها، تهدیدسلامت مصرف کنندگان رابه همراه داشته است دراین نوشتاربه باقیمانده سموم درمحصولات کشاورزی پرداخته شده است.درکشاورزی آفات و بیماری‌هاهر ساله خسارات کمی و کیفی زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کننداما کاربرد گسترده سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی باعث کنترل آفات ودرنتیجه افزایش تولیدمحصولات کشاورزی شده است. مبارزه باعوامل خسارت زا به روش شیمیایی باعث مداخه انسان درطبیعت و عامل برهم زننده تعادل طبیعی ونقطه آغاز انحراف درتولیدمحصولات سالم است. 

بعد از جنگ جهانی دوم، مصرف مواد شیمیایی مصنوعی ازقبیل علف کش ،حشره کش، قارچ کش متداول شد و استفاده از مواد شیمیایی برای از بین بردن آفات و عوامل بیماری زا گیاهی و علف های هرز شدت بیشتری گرفت. انسان به گمان اینکه بامصرف سموم شیمیایی مشکلات کشاورزی بر طرف می شود اقدام به سمپاشی مداوم بروی گیاهان زراعی و درختان میوه می کردبااین تفکرکه همیشه یک سپر محافظتی از سم بایدبروی گیاه وجود داشته باشد تا آفت و هر حشره ای که روی آن ها دیده می شود تلف شوند. اما متاسفانه این تفکر، باعث مشکلات دیگری شد. بطوری که انسان با کاربرد بی رویه سموم، سبب طغیان آفات جدیدی شده و محیط زیست خود را آلوده کرده و موجب بروز بیماری های نا شناخته ناشی از مصرف سموم در انسان گردید  . 

مصرف وسیع حشره کش های شیمیایی بخصوص ترکیبات آلی کلره که دامنه عمل وسیع دارندموجب بروززیانهای جنبی آشکارشدوباعث شدکه یک روزنامه نگارآمریکایی بنام خانم راشل کارسن درکتاب مشهورخودبنام بهارخاموش (1962م) با طرح این ادعاکه استفاده بی رویه  ازموادشیمیایی  کشاورزی برای حیات کره زمین زیان باراست باعث توجه همگان به خسارت سموم غیراختصاصی به سایرموجودات زنده ومحیط زیست شود درواقع این کتاب نقطه عطفی درتاریخ مبارزه باآفات ونگاهی نوجهت مبارزه باآفات وتوجه جدی به محیط زیست شد.

درکشورما استفاده مداوم وغیراصولی سموم شیمیایی باعث آلودگی محصولات غذایی به بقایای سموم در محصولات کشاورزی شده است وبه یکی ازمشکلات جدی سلامت مردم تبدیل شده است. مصرف بیش از حد مجاز سموم دفع آفات نباتی درسبزیجات باعث ورود و باقی ماندن بقایای این سموم بر روی محصولاتی از قبیل میوه‌ها و سبزیجات می‌شودواین محصولات معمولابدون رعایت دوره کارنس (دوره ی تجزیه سموم درگیاهان) یرداشت شده ومورداستفاده قرارمی گیرند، این سموم به مروردراندام های انسانی تجمع یافته وسبب بیماری های متعددازجمله ناراحتی‌های گوارشی،عصبی، ناهنجاری های ژنتیکی،ناهنجاری های فیزیولوژیک درجنین شده واحتمال افزایش ریسک بروز سرطان را بهمراه دارند.   

محصولات کشاورزی پایه اصلی مواد غذایی مردم را تشکیل می دهد وسلامت محصولات کشاورزی شرط اولیه دستیابی به امنیت غذایی است که از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا تولیدوعرضه محصولات سالم غذایی نه تنهاباعث رضایت مصرف کنندگان می شودبلکه تامین وتضمین سلامت جسمی آنها را نیزدربردارد.

امروزه آگاهی مردم نسبت به آلودگی و باقیمانده سموم در میوه‌ها، وسبزیجات حساسیت آنان رابه همراه داشته است وباعث شده سلامت میوه هاوسبزیجات بدلیل مصرف بی رویه سموم شیمیایی مورد تردید جدی قرار گیرد وبه علت آلودگی محصولات کشاورزی به باقیمانده سموم اشتیاق مصرف کنندگان را به محصولات تولید شده سالم افزایش داده است. محصول سالم به محصولی اطلاق میگرددکه براساس استانداردهای ملی وجهانی موجود فاقد باقیمانده غیرمجاز باشدو هیچ گونه خطری مصرف کننده این محصولات را تهدید نمی کند.باتوجه به اهمیت محصول سالم درسلامت افرادجامعه، برای تولیدمحصول سالم بایدبه عوامل زیرتوجه داشت :

1- آموزش اصولی به بهره برداران بخش کشاورزی درجهت مصرف بهینه سموم واستفاده ازسموم شیمیایی به عنوان آخرین راهکارمبارزه باآفات.

 ?   2- توزیع سموم استانداردو آفت کش های کم دوام ونظارت جدی و سختگیرانه بر نحوه استفاده از سموم کشاورزی.                                                                                                               

 ?    3- کاربرد و توصیه سموم شیمیایی کشاورزی باید بانظارت کارشناسان گیاهپزشکی وبراساس الزامات قانونی ثبت  سموم برای محصولات مورد نظر، دوزتوصیه شده، زمان استفاده و رعایت دوره کارنس باشد.                                                                                                                                                                                                                                                      

  4- تاسیس آزمایشگاه درمیادین میوه وتره باربرای تعیین حد مجاز باقیمانده سموم  (MRL) وبازرسی های فراگیر و نمونه برداری های مداوم از میوه ها و سبزیجات عرضه شده به بازارو ارائه گواهی   سلامت محصول براساس میزان مجاز باقی مانده سموم به محصولات کشاورزی موردتایید.

5- سیاستهای تشویقی توسط ارگانهای ذیربط برای تولید کنندگان محصول سالم  وعاری از آفت کش ها و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی سالم  .

مصرف آگاهانه و صحیح آفتکش ها و سموم شیمیایی در مزارع به کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی منجر شده و راه را برای صادرات تولیدات کشاورزی هموار می کند.

وبه یاد داشته باشیم که :

تولیدمحصول سالم باعث سلامت مردم و داشتن جامعه ای سالم وکاهش هزینه های درمان می شود.

 

 

 


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ