سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

93/5/24
12:34 ص

کشت وپرورش مارچوبه دردزفول:

مارچوبه یکی ازسبزیجات با ارزش وداروئی است که ازنظراملاح معدنی وویتامین ها ازسایرسبزیجات برتراست.مارچوبه به دوصورت خودرو وپرورش یافته درنقاط مختلف جهان ازجمله ایران وجوددارد.مارچوبه درهرآب وهوایی رشدمی کند اما در مناطقی با آب وهوای  گرم بهتررشدمی کندموفقیت درکشت مارچوبه بیشترمتکی به حرارت خاک است که این شرایط برای کشت مارچوبه دردزفول وجوددارد، کشت وپرورش مارچوبه قبل ازانقلاب درشرکت کشت وصنعت ایران وآمریکا دراراضی شهرستان دزفول بصورت گسترده انجام می شدومحصول تولیدی آن به خارج ازکشورصادرمی شداما این شرکت آمریکایی پس ازچندسال فعالیت درسال 1358منحل گردید. مارچوبه دارای ارزش غذایی واقتصادی بالایی است و یکی ازپردرآمدترین محصولات برای صادرات وارزآوری است. باتوجه به پتانسیل های منطقه وعلاقه مندی کشاورزان جهت کشت این محصول ضرورت داردنسبت به ترویج وکشت مجدد آن اقدام شود.

مارچوبه

درانگلیسی به مارچوبه Asparagus گفته می شود.نام علمی آن Asparayus offacinalis L که به خانواده سوسنی ها تعلق دارد. مارچوبه گیاهی علفی وچندساله که دارای ساقه های نرم است که بطورمعمول اسپیر(Spear) نامیده می شود.این گیاه دو پایه بوده که گرده افشانی آن ازطریق حشرات صورت می گیرد.برگ های آن فلسی شکل بوده که ازکنارآنها ساقه هوایی سبزوباریک ودرازبصورت دسته هایی 3تا8 تایی خارج می شود.ریشه آن چندین سال درزمین باقی می ماندولی ساقه به سرماحساس بوده واندام هوایی آن هرسال درزمستان خشک می شودوبهارسال بعدمجددا رشدمی کندمحصول مارچوبه ،ساقه های جوان نیزه ای است که برگها بصورت فلس مانند و تکامل نیافته دراطراف جوانه مشاهده می شود.برداشت محصول ازاوائل اسفند تا اواخرفروردین ماه درخوزستان است. مارچوبه گیاهی دوپایه است وبوته های ماده فقط بذرتولیدمی کنندومحصول ازبوته های نربدست می آید.براساس رنگ جوانه های خوراکی درمارچوبه،به دودسته دارای رنگ سبزوسفیدتقسیم می شوند.درمارچوبه سفیدساقه های جوان هنوزازخاک خارج نشده اندبرداشت می شوندبه همین دلیل رنگ آنهاسفیداست.

مارچوبه یک سبزی فصل خنک است که برای تولیدمحصول نیازبه ساعات سرمایی داردبهترین دمابرای رشدبوته های مارچوبه بین 16تا24 درجه سانتیگراداست.مارچوبه برای جوانه زنی نیازبه آب فراوان داردپس ازسبزشدن گیاه ،آبیاری بسته به فصل ومنطقه تغییرمی کند.برای کشت مارچوبه خاک بایدعمیق ،نفوذپذیربازهکشی خوب باشد. خاک های لومی یاشنی وحاصلخیزبرای کشت مارچوبه مناسب هستند.باتوجه به اینکه  مارچوبه گیاهی چندساله است و مدت زیادی زمین رااشغال می کند بنابراین مدیریت تغذیه پیش ازکاشت وپس ازکاشت بسیارمهم است برای تامین نیازغذایی وبسترمناسب برای کشت مارچوبه خاک باید حاصلخیزوغنی ازهوموس وکود دامی باشد. کودهای شیمیایی نیزبراساس آزمون خاک تامین می شود.مارچوبه گیاهی حساس بوده وقدرت رقابت باعلف های هرزرانداردبنابراین درزمان کاشت درخزانه ودردوره رشدرویشی ومحصول دهی مبارزه باعلف های هرزضروری است وعدم مبارزه باعث کاهش محصول می شود.

رقم  مورداستفاده مارچوبه درایران رقم ماری واشنگتن بوده است  که ازارقام آمریکایی است،. تاریخ کشت مناسب برای مارچوبه در خوزستان نیمه دوم شهریور تا اواخر مهر ماه است.مارچوبه به دوصورت کشت مستقیم بذردرزمین اصلی و بصورت نشاکاری که روش متداول کشت مارچوبه است پرورش داده می شود.میزان بذرمورداستفاده درهردوروش کشت بین1تا2 کیلوگرم در هکتار می باشد. درکشت مستقیم،بعدازآماده سازی زمین،مزرعه باید سرشارازکود دامی باشدسپس باایجاد جوی وپشته که فاصله جوی ها1تا1/5 متراست بذرها را درکف جوی هاکشت می کنیم فاصله بین بوته بعدازسبزشدن 30 سانتی مترباشدکه بوته های اضافی راتنک می کنیم بارشدبوته هاخاک پشته رااطراف گیاه می ریزیم به تدریج باخاک دهی بوته ها،جای جوی هاوپشته هاعوض می شود.

درکشت نشائی بذرها رابصورت خطی درخزانه کشت می کنند ونشاء به مدت یکسال درخزانه نگهداری می شود سپس  درسال دوم انتقال نشاء به مزرعه اصلی صورت می گیرد. دراین روش کشت نیزکودهی مانندکشت مستقیم است.درهنگام انتقال نشاء ها زمین به جوی وپشته مانندکشت مستقیم تبدیل می شود. درسال سوم بدلیل ضعیف بودن ریزوم در خاک درنتیجه ضعیف بودن گیاهان تولیدشده برداشت محصول انجام نمی شود درطول این سال موادغذایی تولیدشده توسط اندامهای هوایی درریزومها ذخیره شده وتولید ریزومهای قوی می کند. شروع برداشت مارچوبه درسال چهارم است ازروی ریزوم جوانه هایی رشد می کند که این جوانه ها برداشت می گردد.برداشت تاسال دوازدهم ادامه دارداماحداکثرتولید درسال های پنجم تاششم است.

مارچوبه

 برداشت مارچوبه درایران توسط کارگران وبا استفاده از چاقوی مخصوص انجام می شود ساقه های هوایی خوراکی را از عمق 2 سانتیمتری خاک قطع و برداشت می کنند.سپس آنهارادسته دسته کرده وبرای فروش به بازارعرضه می کنند.میانگین عملکردجهانی حدود 3 تن است.


  

93/4/20
11:45 ص

زراعت بامیه درخوزستان :  

بامیه یکی از سبزیجات میوه ای و دانه ای است که میوه آن بصورت سبز نارس برداشت می شود.میوه بامیه ارزش غذایی واقتصادی فروانی دارد و امروزه کاشت و مصرف بامیه درکشورهاى خاورمیانه، هندوستان ونواحى اطراف دریاى مدیترانه و اروپاى شرقى متداول مى‌باشد.کشت بامیه درایران  نیزرایج است وبالاترین سطح زیرکشت این گیاه در استان خوزستان است.بامیه درشهرستان های اهواز، دزفول، دشت آزادگان، باوی ورامهرمزدرسطح وسیع کشت می شود.درخوزستان ازبامیه برای تهیه خورش استفاده می شود که خورشت بامیه ازغذاهای معروف جنوب ایران است.

بامیه

گیاهشناسی ونیازهای اکولوژیکی:

بامیه با نام انگلیسی okra ونام علمى.Hibiscus esculentus L به خانواده پنیرک ( Malvaceae ) تعلق دارد. بامیه گیاهی یکساله باساقه علفی است که به تدریج ساقه آن نیمه چوبی می شود.ارتفاع بوته بستگی به رقم به 50تا 150 سانتى‌متر مى‌رسد. برگ‌هاى آن پنچه ای ودندانه داراست. گل‌ها به‌صورت منفرد و به رنگ زرد که وسط آنها به‌ رنگ قهوه‌اى است ودر کنار برگ‌ها ظاهر مى‌شوند.میوه بامیه شامل غلاف گوشتى است که داراى مقطعى پنج یا شش ضلعى بوده که از قاعده به‌ طرف رأس به ‌تدریج باریک و نوک‌تیز مى‌گردد.درون میوه در چند ردیف، دانه‌هاى سفید رنگ و نرمى قرار دارند که پس از رسیدن به رنگ سبز کم رنگ تغییر یافته و سفت مى‌شوند. پوست خارجى میوه سفت و خاردار است. رنگ میوه سبز و در بعضى ارقام سبز مایل به زرد مى‌باشد.

بامیه

بامیه گیاهی گرمسیری است که هوای گرم و طولانی مناسب رشد ونمواین گیاه است.زمان کشت زمستانه بامیه درخوزستان ازاوائل دی ماه باپوشش زیرپلاستیکی وکشت تابستانه ازاواخرفروردین ماه است.برای کشت بامیه خاک های عمیق و حاصلخیز که کمی اسیدی یا خنثی باشدبا PH بین 6 تا 7 برای رشدگیاه مناسب است.مقدارکودموردنیازبامیه بایدبراساس آزمون خاک صورت گیرد.کودازت قبل کاشت وبعدازرشدگیاه به عنوان کودسرک به مزرعه داده می شود.ازت کافی برای تامین دوره طولانی رشدگیاه ضروری است. پس ازتهیه زمین آن رابه جوی وپشته تبدیل می کنندوبذرهاراروی ردیف هامی کارند.کشت بامیه ازطریق کاشت بذرآن صورت می گیرد.بذوررادرعمق 1تا1.5سانتی متری خاک قرارمی دهند.بذرهای بامیه به آسانی جوانه نمی زنند لذاتعداد بذریشتری درفاصله کمتری کاشته می شودو وقتی اندازه بوته ها به 10تا15 سانتی متری رشدکردبوته های اضافی راتنک می کنند. بذربامیه راروی ردیف های90 تا120 و120 تا150  سانتیمترباعرض1مترمی کارند.فاصله بین دوبوته باتوجه به رقم بامیه بین 30 تا60 سانتی مترمتغیراست. بعد از کاشت آبیاری مرتب باید انجام شود بامیه به آب زیادوعمیق نیاز دارد ومانند سایر سبزى‌هاى میوه‌اى تنظیم دور آبیارى متناسب با رشد و نمو گیاه اهمیت زیادى دارد و خشکى هوا و کم آبى باعث عدم رشد گیاه و نامرغوب شدن محصول آن مى‌گردد. سله شکنی و مبارزه با علفهای هرز از کارهای اصلی و اساسی مزرعه بامیه است.ازآفات مهم بامیه کنه است که باسموم کنه کش کنترل می شودوتوصیه می شودازسموم کنه کش بادوره کارنس پایین استفاده شود.قارچ فوزاریوم ممکن است به گیاه حمله کند بعضی از حشرات مانند شته می توانند بوته بامیه را مورد حمله قرار دهنداین حشرات می توانند ناقل بیماری ویروسی باشند.بامیه داراى طول دوره رشد نسبتاً طولانى مى‌باشد.برداشت بامیه ازواخرفروردین ماه تامهرماه ادامه دارد.با توجه به اینکه تشکیل گل و میوه در گیاه تدریجى است برداشت میوه هر روز یا یک روز در میان ومرتب انجام می گیرد.میوه بامیه غلافهای گوشتی محتوی بذر به طول 3 تا 8 سانتی متراست که قبل ازچوبی شدن غلاف برداشت می شوند. چنانچه زمان برداشت گذشت، میوه ها سریع خشبی می شوند ولی می توان بذرهای آن رامانند لوبیا و نخود پخت و غذای دلچسبی فراهم آورد.

ارزش غذایی بامیه:

میوه بامیه دارای از اسید فولیک، ویتامین های آ ، ب،ث است. همچنین منبع خوبی از ویتامین های منیزیم ، پتاسیم ،کبالت و فیبر غذایی می باشد.بامیه درسلامتی وتنظیم ترشح غده های داخلی بدن بسیارمفیداست.این گیاه باداشتن لعاب ویژه والیاف سلولزی درجدارمیوه موجب پاک کردن دستگاه گوارش وآسان ترشدن هضم غذادربدن می شود.میوه بامیه بصورت تازه خوری ،آب پزوسرخ کرده مصرف می شود.ازدیگرروش های استفاده ازبامیه کنسرو،فریزشده،شورباآب نمک وتهیه ترشی است.

 


  

93/2/12
10:32 ص

 

شبکه تلویزیونی کشاورزی :

ضرورت ایجادشبکه تلویزیونی کشاورزی

بخش کشاورزی درکشورما به عنوان بخش پایه واستراتژیک، نقشی مهم درتوسعه ورونق اقتصادی جامعه دارد. کشاورزی تامین کننده غذاوتامین کننده مواداولیه برای سایربخش هاست .این بخش در عرصه های تولید محصولات زراعی ، باغی ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود 15 درصد تولید ملی کشور را در اختیار دارد  ویک چهارم نیروی کار کشوردر این بخش شاغلند.دراین راستا ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی برای اطلاع رسانی وآگاهی بخشیدن به کشاورزان ضروری است شبکه تلویزیونی بدلیل جذابیت آموزشی و کارایی بالای ترویجی و تبلیغاتی در معرفی انواع تولیدات بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری در افزایش بهره وری کشاورزی و کاهش هزینه­ های غیر ضروری در این بخش مؤثر واقع شود.

ازتجربیات کشورها درزمینه داشتن شبکه تلویزیونی کشاورزی می توان ازترکیه نام برد درترکیه چند کانال کشاورزی با نام­های برکت، koy  و toprak  به پخش ماهواره­ای و سراسری انواع برنامه­ های ترویجی، آموزشی و تبلیغاتی کشاورزی می‌پردازند. این کانال­ها با الگوبرداری از برنامه­ های رسانه­ ای مشابه در کشور­های توسعه یافته به نحوی مطلوب منطبق با فرهنگ بومی کشور ترکیه و با هدف توسعه و معرفی بیش از پیش کشاورزی این کشور طراحی شده است.

درایران نیزبا داشتن یک کانال سراسری کشاورزی، کشاورزان با توانمندی­ های نقاط مختلف سایر استان‌های کشورآشناشده وزمینه برای تبادل تجربیات، افزایش بهره ­وری خصوصا در بخش ترویج کشاورزی، معرفی ایده­ها، دستاورد­های نو و تجاری سازی بسیاری از دستاورد­های پژوهشی بخش کشاورزی، تبلیغات وبازاریابی و در نهایت، مهندسی­ سازی و اقتصادی نمودن کشاورزی در کشور فراهم میشود.

همچنین دراین شبکه می توان با ایجاد بخش هواشناسی کشاورزی به ارائه اطلاعات هواشناسی باتوجه به اهمیت آن که رابطه مستقیمی با فعالیت‌های کشاورزی دربخش های زراعت،باغبانی ،دامپروری وشیلات ومحیط زیست دارد پرداخت.با ارائه اطلاعات هواشناسی وبا پیش بینی دقیق وضعیت هوا واطلاع رسانی به هنگام وبه موقع،می توان کشاورزان را برای انجام زمان مناسب عملیات کاشت، داشت و برداشت راهنمایی کرد.زیراکشاورزان برای انجام فعالیت های کشاورزی (آبیاری،کوددهی،سمپاشی وبرداشت) نیازمند دانستن اطلاعات دقیق وضعیت جوی هستند .همچنین باارائه  اطلاعات هواشناسی وپیش آگاهی می توان از بسیاری از خسارت‌های طبیعی مثل خشکسالی، سیل، تگرگ، سرمازدگی و یخبندان، شیوع آفات و بیماریها (زنگ گندم، سن گندم، حمله ملخها وآفات جدید) و دیگر شرایط جوی نامتعارف جلوگیری کرد.با توجه به مشغله فراوان کشاورزان کشور وامکان  دسترسی آسان کشاورزان به چنین رسانه­ ای در هر ساعت از شبانه ­روز، کارایی برنامه­ های آموزشی ترویجی شبکه تلویزیونی کشاورزی به مراتب موثرتر خواهد بود.

 راه اندازی شبکه تلویزیونی کشاورز، بااهداف فعالیت های ترویجی وبابرنامه های آموزش‌های کاربردی کشاورزی باعث افزایش بهره وری دربخش کشاورزی وشکوفایی اقتصاد کشاورزی خواهد شد.

 


  

93/1/26
7:51 ع

 

آلوئه ورا یا صبرزرد : 

آلوئه ورا (Aloe Vera) که با نام‌های صبـر زرد، صبـر تلخ، شاخ بـزی، لاله بیابان، گیاه جاودانگی و گیاه ملکه وگیاه قرن بسیتم هم شناخته می‌شود از گیاهان دارویی ارزشمند دنیاست. که شناخت آن به هزاران سال پیش بر می گردد. ارزش این گیاه چنان بود که در مصر باستان آلوئه ورا را گیاه جاودانگی می نامیدند.

Aloe vera

گیاه آلوئه ورا، که به علت رویش در مناطق بیابانی به لاله بیابان نیزمشهور است بومی آفریقای شمالی است که ازدیربازدر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بسیاری از کشور ها به عنوان گیاه زینتی و هم گیاه درمانی به طور وسیع کشت گردیده است.

گیاه صبرزرد مشهور به آلوئه ورا به خانوادهLiliaceae  تعلق دارد.این گیاه بیش از240 گونه داردکه فقط 4 گونه آن دارای خاصیت داروئی بوده که مهمترین گونه های آن  Veraو   Barbadensis  است. آلوئه وراگیاهی دائمی،همیشه سبزبابرگ های گوشتی،نیزه ای شکل،باحاشیه خارداروفاقد دمبرگ هستنداین گیاه دارای گل آذین خوشه ای کشیده باگل های متراکم دررنگ های زردوقرمزظاهرمی شوند. تکثیر صبر زرد از طریق بذرو پاجوش‌های آن می‌باشد. اخیرا از طریق روش‌های کشت بافت بصورت تجاری نیز تکثیر می‌شود.

گیاه دارویی صبر زرد بومی مناطق گرم و خشک است وبا اقلیم جنوبی کشور ایران سازگار است و به خوبی در استان‌های جنوبی که دارای منابع آبی کمی هستند قابل پرورش است ولی در نقاط مختلف ایران درگلخانه نیزکشت می‌شود. آلوئه ورابرای رشدبهینه به نورکافی نیازداردوهوای گرم وکمی سایه رامی پسندداین گیاه مقاوم به شرایط کم آبی است وجود دائم آب درپای بوته موجب پوسیدگی آن می گردد.بهترین خاک برای کشت آلوئه وراخاک های سبک بازهکش مناسب وبابافت شنی ولومی است. برای کشت آلوئه ورا از پاجوش استفاده می شود.برای کشت درمحیط بازبافواصل کشت 40-50 سانتی مترروی خطوط و80-120سانتی متربین ردیف ها نیازبه 20-25 هزاربوته درمی باشد.بخش داروئی صبرزرددربرگ های آن است. برگ بوته‌های گیاه دارویی صبر زرد معمولا بعد از گذشت دو سال از زمان کاشت و هنگامی که بوته‌ها به اندازه کافی رشد کردند برداشت می‌شود.هر سه ماه یک بار می توان از هر بوته 3 تا 4 برگ کناری برداشت و برای استخراج محصول در کارخانه مورد استفاده قرار داد.

Aloe vera

بیشتر خاصیت آلوئه ورا در برگ است ژل حاصل از برگهای این گیاه یک ماده ژل مانند روشن است که در حدود 96 درصد ساختمان ژل از آب تشکیل شده است. و مابقى حاوی چربى هاى ضرورى آمینواسیدها، ویتامین ها (A،C،B1،B2،B6،B12،C،E) ، مواد معدنی (کلسیم ، سدیم ، آهن ، پتاسیم ، کروم ، منگنز ، مس و روی )، آنزیم ها وآلوئین (ملینی بسیار قوی) نیز در آلوئه ورا موجود هستند،. ژل آلوئه ورا حاوی گلیکوپروتئین است که از تورم و درد جلوگیری و روند بهبود را تسریع می کند و همچنین حاوی پلی ساکارید است که رشد و ترمیم پوست را تحریک می کندو قادر به ترمیم وکاهش التهاب و دارای ویژگی آنتی باکتریال و ضد میکروب است.

درحال حاضراز ژل این گیاه دارویی در صنایع مختلف غذایی شامل انواع نوشابه‌ها، کمپوت، دوغ و غیره و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی شامل انواع کرم‌ها، لوسیون‌ها، شامپوها، صابون‌ها، شوینده‌ها و در صنایع دارویی بدلیل دارابودن خواص مهم ضدالتهاب،ضدقارچ،ضدمیکروب وترمیم کننده ونشاط بخش در کپسول ها،شربت ها، قرص‌های جوشان و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد آرایشی، بهداشتی، غذایی و نوشابه ها بزرگترین بازار بین المللی مصرف آلوئه به شمار می روند.

 

 


  

93/1/15
12:15 ع

توسعه کشاورزی :

بخش کشاورزی بدلیل تامین غذای موردنیازجامعه و امنیت غذایی وتامین مواد اولیه صنایع دربسیاری ازکشورها محور توسعه وزمینه سازپیشرفت قرارگرفته است وطی سال های اخیربه یکی ازمنابع درآمدزائی دردنیاتبدیل شده است وکشورهای مختلف برنامه گسترده ای برای توسعه کشاورزی خوددارند. 

کشاورزی درایران بدلیل تنوع اقلیمی وآب وهوا و دارابودن خاک حاصلخیزو امکان تولید محصولات مختلف ومتنوع و بازارهای منطقه ای استعداد زیادی برای جهانی شدن دارد.درحال حاضرازایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران،پسته واناردرجهان یادمی شود.براساس اطلاعات فائو،ایران درتولید محصولات اصلی دنیا دارای رتبه های اول تادهم جهان بوده که سهم محصولات باغی 15 و محصولات زراعی 7 محصول است.

ولی علی رغم همه تلاش هابه دلیل وجود مشکلات ساختاری که موجب بهره وری پایین درکشاورزی شده است توسعه این بخش باتنگناهایی مواجه است.امامی توان با توجه به توانمندی های بالقوه کشاورزی درایران بامدیریت صحیح وبرنامه ریزی کارشناسی شده و با کاربردی کردن تحقیقات کشاورزی و بکارگیری نیروهای متخصص دربخش کشاورزی و با استفاده صحیح و منطقی ازمنابع و نهاده ها و با برداشتن موانع سرمایه گذاری وجذب سرمایه و بکارگیری تکنولوژی روز و ایحادشبکه تلویزیونی کشاورزی درراستای اطلاع رسانی وترویج کشاورزی به افزایش بهره وری وتوسعه وپیشرفت کشاورزی کمک کرد وباسازماندهی مناسب درعرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی بابسته بندی مطلوب وباتکمیل زنجیره تولیدوگسترش صنایع تبدیلی درکناربازاریابی مناسب،بخش کشاورزی رابه سوی سودآوری سوق دادوباعث رشداقتصادی وپویایی جامعه شد.

 

 


  

93/1/1
6:23 ع

 

روش های مبارزه با شب پره مینوزگوجه فرنگی:

شب پره مینوزگوجه فرنگی ازآفات مهم وخطرناک گوجه فرنگی است.این آفت دربسیاری ازکشورهای جهان باعث خسارت به مزارع وگلخانه های گوجه فرنگی شده است.ازدیگرمیزبان های این آفت گیاهان خانواده سولاناسه است.

شب پره مینوزگوجه فرنگی بانام علمی ( Tuta absoluta ( Mayrick1917 ازخانواده Gelechiidae است. این آفت اولین باردرسال 1389 ازآذربایجان غربی دریک مزرعه گوجه فرنگی مشاهده شدودرمدت کوتاهی درتمامی مزارع گوجه فرنگی کشورانتشاریافته است وبه عنوان آفت کلیدی گوجه فرنگی موردتوجه قرارگرفته است.این آفت به تمامی مراحل رشدی گیاه گوجه فرنگی ازمرحله گیاهچه تاگیاه کامل خسارت واردمی کندودرصورت طغیان می تواندتا 100 درصد به مزارع گوجه فرنگی خسارت وارد نماید.

Tuta

مشخصات مرفولوژیک وبیولوژیک آفت :

آفت  Tuta absolutaشب پره ای کوچک ازراسته بال پولکداران (depidoptera ) به رنگ قهوه ای نسبتاروشن است که روی بال های آن لکه های سیاه رنگی دیده می شود حشرات کامل شب پروازبوده وروزهابین برگ های گوجه فرنگی وعلف های هرزپنهان می شونداین آفت دارای دگردیسی کامل است.حشرات ماده درطول زندگی بروی برگ های میزبان بیش از260 تخم بصورت انفرادی می گذارند.تخم هاکوچک،استوانه ای شکل وبه رنگ کرمی تازرد می باشند.لاروهای تازه تفریخ شده به رنگ کرمی باسرسبزتیره مشخص هستند.لاروها دارای 4سن لاروی هستند.بارشدلاروهارنگ آنهابه رنگ صورتی تاسبزیاقهوه ای تغییر می کند.لاروهاباقطعات دهانی جونده ازپارانشیم برگ تغذیه نموده وبداخل بافت برگ ومیوه ویاساقه می روندوباعث ایجادخسارت می شوندلاروهای سن آخرپس ازتنیدن پیله دراطراف خود تبدیل به شفیره می شوند.شفیره هابه رنگ قهوه ای می باشندکه اکثرادرخاک تشکیل می شوند.این آفت بسته به شرایط محیطی می تواندبه صورت تخم،شفیره یاحشره بالغ زمستان گذرانی نماید.

 روش های انتقال وپراکنش آفت :

این آفت بوسیله پروازمستقیم حشرات کامل ویاازطریق جابجایی نشاء های آلوده ویاجابجایی میوه هاویابرگ های آلوده بین مزارع وگلخانه هاانتقال می یابد.

 خسارت آفت :

لاروهای سنین مختلف از جوانه های انتهایی، ساقه،برگ ،گل و میوه در تمام مراحل رشد گیاه تغدیه می کنند. لاروهای سن یک به داخل بافت برگ نفوذ کرده و از پارانشیم برگ (بین لایه های بالایی و پایینی برگ ) تغذیه کرده و در آن دالانهای طولانی و لکه تاولی ایجاد می کنندو باعث کاهش سطح فتوسنتزی برگ ها می شود.علائم خسارت روی برگها بصورت دالانهای طولانی و لکه تاولی دیده می شود لاروها بانفوذبه داخل میوه های سبز و قرمز گوجه فرنگی از بافت میوه تغذیه می نمایندوباعث لهیدگی میوه هامی شوند.،میوه های لهیده دارای حفره و کانال بوده از بازار پسندی انها به شدت کاسته می شود. خروج فضولات تیره رنگ لاروی در محل فعالیت لاروها از دیگر علائم آلودگی می باشد در آلودگی ها زیاد برگ ها پیچیده و بدشکل و پژمرده و کاملاً خشک شده و در نهایت کل بوته خشک می شود.

Tuta

روش های مبارزه :

مبارزه شیمیایی با این آفت بدلیل اینکه  لاروها دردرون اندام گیاهی ودالانهاهستندودرمعرض سم قرارنمی گیرندبه تنهایی موثرنیست وقابلیت ازدیادسریع نسل این آفت که می تواند12تا10نسل درسال باشد باعث مقاومت به حشره کش هاشده است. بهترین روش مبارزه بااین آفت مبارزه تلفیقی (شیمیایی وغیرشیمیایی) می باشد.مبارزه تلفیقی شامل کاربرد دویاسه روش زیربوده که باتوجه به شدت آلودگی قابل اجرااست.

روش های زراعی وپیشگیرانه :

1-تجهیزوتکمیل واستانداردسازی گلخانه ها

2-بازرسی نشاء های گوجه فرنگی قبل ازانتقال به گلخانه یامزرعه جهت اطمینان ازعدم آلودگی بوته هابه تخم،لارو،شفیره وحشرات کامل آفت

3- بازدیدمستمرازبوته ها درطول فصل زراعی به منظورشناسایی نخستین علائم خسارت

4- جمع آوری وسوزاندن برگ هاومیوه های آلوده گوجه فرنگی درطول فصل زراعی

5- حذف علف های هرزخانواده سولاناسه ( تاجریزی وتاتوره ) ازمزرعه وگلخانه به عنوان پناهگاه این حشره

6- کوددهی بهینه وآبیاری مناسب

7- شخم زدن وغرقاب زمین پس ازبرداشت محصول

8- تناوب زراعی باگیاهان غیرسولاناسه به منظورجلوگیری ازانتقال آفت به فصل دیگر

شکارانبوه :

1- کاربردتله های فرمونی به منظورشکاروکنترل حشره نراین آفت به تعداد 25 - 30 عدد درهکتار

2- استفاده ازتله های نوری به همراه تشتک آب وروغن به منظورشکارحشره کامل این آفت به

تعداد10تا12عدد درهکتار

مبارزه بیولوژیک :

1-  استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک مثل زنبور تریکوگراما و رهاسازی آنها در مزرعه

2 - استفاده از حشره کش میکروبیBacillus thurringinsis) BT ) مطابق دستور العمل بر چسب.

3- استفاده از سن های شکار گر

مبارزه شیمیایی :

درصورتی که روش های غیرشیمیایی برای کنترل این آفت ،کارایی لازم رانداشته باشدبااستفاده ازحشره کش های شیمیایی می توان جمعیت آفت رابه پایین ترازآستانه زیان اقتصادی نگه داشت. بعضی ازسموم حشره کش مثل ایندوکساکارب،دسیس،کنفیدور،کلروپیریفوس،اسپینوزاد، درکشورهای مختلف برای کنترل این آفت استفاده می شود.برای کاربرد سموم معرفی شده باکارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت شود.

برای موفقیت درمبارزه شیمیایی برعلیه این آفت رعایت مواردذیل ضروریست :

1- استفاده ازحشره کش کنفیدورهمراه باآب آبیاری 8 - 10 روزپس ازکشت

2- بدلیل فعالیت Tuta absoluta درشب، مبارزه شیمیایی درشب صورت گیرد

3- سمپاشی فقط درصورت لزوم براساس آستانه زیان صورت گیرد

4- ایجاد تناوب درکاربردحشره کش ها (براساس نحوه تاثیر) برای جلوگیری ازمقاومت

5- توجه به دورکارنس سموم مورداستفاده

 

 


  

92/12/26
8:28 ص

 

کینوا:

quinoa

گیاه کینوا (Quinoa ) با نام علمی  Chenopodium quinoa willd متعلق به خانواده Chenopodiaceae است. کینوا، بومی کوه‌های آند درکشورهای آمریکای جنوبی  بولیوی، شیلی و پرواست و قدمتی بیش از 5000 سال دارد. در حال حاضر، تولید کینوآ در 70 کشور دنیا از جمله هند، فرانسه، انگلستان، سوئد و... گسترش یافته است. محصول اصلی این گیاه، دانه آن است که دارای ارزش غذایی بالایی است. محصول کینوا در کشورهای آمریکای جنوبی بنام خاویار سبزی و برنج اینکا هم معروف است. سازمان ملل متحد با توجه به ویژگی های این گیاه به ویژه کیفیت غذایی، سازگاری با محیط های زراعی-  زیستی مختلف و کاربرد آن برای مقابله با گرسنگی و سوءتغذیه و ارزش روز افزون اقتصادی آن  سال 2013 رابه  نام سال بین المللی محصول کینوا  نامگذاری کردتا توجه جهانیان را به این ماده غذایی مفید جلب کند .

ارزش غذایی بسیار بالای دانه آن موجب مقایسه ی آن توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO ) با شیر خشک گردیده است.. کیفیت این گیاه بالاتر از غلات دانه ای می باشد. کینواسرشارازپروتئین است و دارای همه اسیدآمینه‌های ضروری ازجمله حاوی اسیدآمینه‌ لیزین  است که در ذرت، گندم یا غلات دیگر وجود ندارد. واز لحاظ مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب و سایر مواد غذایی غنی است. کینوا از نظر سدیم فقیر بوده ولی از نظر کلسیم ، فسفر، منیزیم، پتاسیم،آهن،مس،منگنز نسبت به گندم ، جو و ذرت برتری دارد. از نظر چربی و کربوهیدرات و ویتامین نیز از گندم غنی تر می باشد. علاوه بر دانه، از برگ گیاه جوان به عنوان سبزی تازه و یا به صورت پخته استفاده می شود.

کینوا گیاهی دولپه ،یکساله باساقه مستقیم وبرگهای پهن یک درمیان ورنگ های گل آذین ، از سفیدتا قرمز متغیر می باشد  رنگ متنوع گل وبرگ،ناشی ازحضوربتاسیانین است . ارتفاع این گیاه از 1 تا 1/5 متر متغیر می باشد. دانه هادرگل آذین های خوشه ای که شبیه سورگوم است تولیدمی شوند. بذر ها کوچک و به رنگهای سفید، زرد، صورتی، طوسی، و سیاه هستند. بذرها بین 0/8 تا 0/11 میلیمتر قطر دارند. در واریته های کینوا مقدارزیادی بذر تولید می شود به همین علت کینوابه مادر دانه ها نیزمعروف است. پوسته بذر پریکارپ نامیده می شود که دارای ترکیبات تلخ مزه ساپونین می باشد که جهت مصرف غذایی باید حذف گردد . این گیاه مانند گندم خودگرده افشان بوده و گاهی اوقات 10 تا 15 درصد دگرگرده افشانی از خود نشان می دهد.کینوا گیاه مناطق خشک و نیمه خشک بوده و دارای سیستم ریشه ای قوی است.  واریته‌های کینوآ به کم آبی و شوری مقاوم هستند. این گیاه قادر است تمام شرایط آب وهوایی از 4 تا40درجه راتحمل کندازنظرنیازهای رشدی گیاهی است کم توقع که درخاکهایی باحاصلخیزی کم هم به خوبی محصول می دهد. . طول دوره رشد این گیاه از4 تا7ماه متغیراست .ارقام مهم زراعی این گیاه Sajama و Santa Maria  هستند  که تولید و عملکرد رقم Santa Maria بیشتر می باشد.

 سرمایه‌گذاری برای کشت کینوا:

جمعیت روبه رشد ایران وامکان تامین نیاز غذایی مردم با استفاده از پتانسیل های تولید محصولات کشاورزی، باعث توجه به  بهره برداری ازگونه های جدیدوایجادتنوع درمنابع  شده است. بدین منظوربررسی و تحقیق برای بهره برداری از گیاهان جدید و مناسب برای تولید مواد غذایی با توجه به شرایط زراعی از جمله بحران آب، شوری خاک و ... در کشوربرعهده بخش تحقیقات کشاورزی است. بدلیل متنوع بودن شرایط آب وهوای ایران وقدرت سازگاری بالای کینوادرتنوع اقلیمی ،می توان به کشت آن درمناطق خشک ونیمه خشک ایران اقدام کرد.کشت کینوادر بیابان زدائی ، ایجاداشتغال ،افزایش امنیت غذایی وتنوع رژیم غذایی جامعه موثراست .همچنین ارزش روزافزون کینوا باعث تقاضای بین المللی برای خریدآن شده است که می توان با کشت گسترده آن اقدام به صادرات محصول وارزآوری کرد.

 


  

92/12/8
9:14 ص

 

مصرف بهینه سموم :

رشد روزافزون جمعیت جهان ،دردهه های اخیرباعث حرکت کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی ومکانیزه بااستفاده ازنهاده های شیمیایی،ارقام پربازده،روش های نوین آبیاری وماشین آلات جدید شده است باکمک این عوامل تامین غذای موردنیازمردم امکان پذیرشده است.برای افزایش تولیدات کشاورزی مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز به بدلیل خسارتی که به محصولات کشاورزی وارد می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است. برای کنترل این عوامل خسارت زا از روش ها ی گوناگونی از جمله مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و تلفیقی استفاده می شود.                          
مبارزه شیمیایی بدلیل اثرات سریع وقاطعی که داردهمچنان به عنوان رایج ترین و مؤثرترین روش، در سراسر جهان، حتی در پیشرفته ترین کشورها در نظر گرفته می شود چنانکه بزرگترین مصرف کنندگان سموم و مواد شیمیایی کشاورزی، آمریکا، ژاپن، فرانسه و ... هستند

درایران بعد از اصلاحات ارضی، برای افزایش میزان برداشت محصولات کشاورزی و نیز مقابله با آفات، استفاده از سموم کشاورزی در کشور رواج یافت. و در طی سال ها، استفاده از سموم آنچنان گسترش یافت که تولید محصول بدون استفاده از سم، غیرممکن به نظر می رسید. وکشاورزان بدلیل  غیرممکن بودن تولید بدون استفاده از سموم ویا ترس ازخسارت احتمالی آفات و بیماری ها به محصولشان که یک فصل زراعی برای تولید آن زحمت کشیده اند باعث ایجاد مقاومت میان کشاورزان برای خودداری ازکاهش یا قطع استفاده از سموم در فرآیند تولید شده است امابدلیل استفاده غیر کارشناسی و بدون برنامه از سموم به ویژه سموم غیر استاندارد و غیر مجاز وسموم بی کیفیت چینی که هم اکنون به وفور در بازار یافت می‌شود و گرایش روز افزون کشاورزان به استفاده از این سموم بدلیل قیمت کمترنسبت به سموم باکیفیت باعث شده سلامت مصرف کنندگان این محصولات کشاورزی درمعرض بیماریهای گوناگون قرارگیرد.    

مبارزه با آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز، یک امر کاملاً تخصصی است. وباید بانظارت گیاه پزشکان اداره های حفظ نباتات و یا کلینیک های گیاه پزشکی صورت گیردو کشاورزان سموم مورد نیاز خود را طبق نسخه گیاه پزشکان و کارشناسان حفظ نباتات از مراکز و فروشگاه های مجاز و کاملاً نظارت شده دریافت کنند وبا نظارت دقیق هیچ فروشگاه و یا فروشنده سموم کشاورزی مجاز به ارائه مستقیم سموم به کشاورزان بدون دریافت نسخه نباشد. اما اکنون ، کشاورزان برای تأمین سموم مورد نیاز خود مستقیماً به فروشگاه های سموم مراجعه و فروشندگان بر اساس سلیقه خریدار و یا صلاح دید خود برای آنان سم تجویز می کنند. متأسفانه بسیاری از فروشندگان بدون داشتن دانش گیاه پزشکی و تشخیص صحیح بلکه بر اساس موجودی فروشگاه و یا میزان سودی که عایدشان می شود، سم در اختیارمراجعه کنندگان قرارمی دهند.

گزارش های معتبر بسیاری از عوارض مصرف بی رویه و غیرضروری سموم در جهان و ایران موجود است. بر اساس گزارش های داخلی شیوع بیش از اندازه بیماری هایی همچون سرطان دستگاه گوارش، در برخی استان های کشور به مصرف بی رویه سموم کشاورزی نسبت داده شده است شاید بتوان گفت  که قسمت عمده مشکلات مربوط به مبارزه شیمیایی شامل استفاده از سموم نامناسب ، مصرف بی موقع آفت کش ها و همچنین افزایش دفعات سمپاشی و میزان سم مصرفی است که بااصول اکولوژیکی مغایرت داشته و می‌تواند منشاء بروز مشکلات عدیده از جمله ایجاد نژادهای مقاوم در برابر سموم، شیوع آفات درجه دوم، اثرات نامطلوب روی موجودات غیر هدف (پارازاتیوئید و پرداتورها)، باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و مسمومیت مستقیم برای مصرف کننده باشد. در حالی که یک یا دو سمپاشی به موقع بوسیله یک سم مناسب و دز توصیه شده می تواند جوابگوی نیاز کشاورزان باشد. بدیهی است در صورت رعایت موارد اخیر نه تنها هزینه مبارزه شیمیایی کاهش می یابد. بلکه به نحو موثری از اثرات سوء سموم شیمیایی کاسته می شود.

در دنیا تمام تلاش برای کم مصرف نمودن سموم شیمیائی است که به نوعی با سایر روش های مبارزه ای توأم گردیده است دراین راستاشرکت های بزرگ جهانی تولیدکننده سموم، همراه با کشف یک ملکول جدید موظف به ارائه کامل مطالعات انجام شده در زمینه های مختلف از جمله عوارض زیست محیطی بیماری زایی، تأثیر بر پستانداران،... باقیمانده در خاک، آب، سرعت، تجزیه، PHI و ... به مراجع بین المللی هستند. تولیدات این شرکت ها با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی کم خطروایمن ترندودارای دوره کارنس کوتاه ودر دزهای بسیار کم به مصرف می رسند.ولی سموم جدید به دلیل هزینه های تحقیقاتی سنگین گرانتر هستند. درحالی که در ایران اکثر تولیدکنندگان سموم،فرمولاتورهستند و عمدتاً به تولید سمومی روی آورده اند که تأثیر ضربه ای، قیمت ارزان تر و خریدار بیشتری دارند. و راحت تر و سریع تر به فروش می رسند.معمولااین سموم بدلیل تاثیرکم بروی آفات دردزهای بالاوچندین باردرطول یک فصل زراعی مصرف می شوند وباعث افزایش خطرات زیست محیطی می شوند. درراستای مصرف بهینه سموم نباتی و کاهش اثرات مخرب سموم شیمیایی تولیدکنندگان داخلی بایدبه تولید سموم کم خطربادزهای مصرف کم تشویق شوند.وهمچنین به کشاورزان آموزش داده شودکه مبارزه شیمیایی باآفات به عنوان آخرین راهکارودرصورت عدم تاثیرسایرروش ها بارعایت اصول ایمنی اقدام شود.زیرا حفظ سلامت جامعه با رعایت استانداردهای کشاورزی پایدار امکان پذیراست.

برای مصرف بهینه ومناسب آفت کش رعایت مواردزیرضروریست :

1-     فروش هر گونه سم به کشاورزان با ارائه نسخه صادره از سوی گیاهپزشکان کلینیک های گیاهپزشکی

2-    شناسایی دقیق آفت جهت مبارزه .

3-    همیشه قبل از استفاده مواد شیمیائی برچسب روی قوطی سم را بدقت خوانده وطبق دستورالعمل اجراکنید

4-    درزمان سمپاشی عوامل تأثیرگذار سموم کشاورزی مانند شرایط سم پاشی، تجهیزات، دُز (واحد سنجش غلظت) مصرفی و زمان مناسب مبارزهرعایت شود .

5-    درصورت نیازبه مصرف آفت کش ها باید از سموم انتخابی با دز مناسب که کمترین آسیب را به حشرات مفید وارد می کند. استفاده شود.

6-    توجه به دوره کارنس سموم مصرفی واستفاده ازسموم بادوره کارنس کوتاه .

7-    تاسیس آزمایشگاه در ورودی میادین میوه و تره بار شهرها به منظور تعیین باقی مانده سموم در نسوج میوه و سبزیجات ودرصورت تاییدحدمجازسموم درمحصولات تولیدی صدور گواهی سلامت محصول جهت عرضه محصول.
    


 


  

92/11/16
12:1 ص

دوره کارنس 

دردهه های اخیر بدلیل رشدروزافزون جمعیت، نیازبه غذا افزایش یافته است. به منظورتامین غذای موردنیاز،توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی وباغی بااستفاده ازموادشیمیایی بسیاررایج شده است .درهمین راستا درطی پنجاه سال گذشته،آفتکش هاجزء ضروری دنیای کشاورزی بوده ودرافزایش تولیدوکاهش خسارت آفات بروی محصولات کشاورزی نقش مهمی داشته ودارند.ولی بکارگیری نابجاوغیر معقول آفتکش هابابروزبیماریهای خطرناکی مانند سرطان خون ودستگاه گوارش،بیماریهای عصبی وتنفسی وسایراختلالات فیزیولوژیکی دربدن انسان درارتباط می باشد. درواقع بامصرف غیراصولی سموم ،میوه هاتبدیل به کپسول های شیمیایی رنگارنگ شده اندکه سلامت مصرف کنندگان راتهدیدمی کنند.همچنین کاربردسموم باعث آلودگی های زیست محیطی شده است. ولی باکاربرد صحیح ودقیق آفتکش ها می توان اثرات سوء آنها رابه سلامت انسان ومحیط زیست رابه حداقل رساند.

یکی ازراههای کاهش خطرات مصرف آفتکش هادرمحصولات کشاورزی استفاده ازسموم بادوره کارنس کم است .دوره کارنس عبارتست ازحداقل زمانیکه بین آخرین سمپاشی وبرداشت محصول باید رعایت کرد که دراین مدت باقیمانده سم دراثرعوامل طبیعی تجزیه شده وباقیمانده آن درسطح میوه هاوسبزی هابه حدمجا ز می رسد. تعدادروزهای  دوره کارنس بسته به نوع سم وگیاه متفاوت است . مدت زمان دورکارنس برروی برچسب قوطی سم باعنوان دوره کارنس ویابا  PHI مخفف( Pre Harvest Interval ) مشخص شده است .رعایت دوره کارنس برای سبزی ها ومحصولا ت جالیزی ومیوه هایی که مصرف تازه خوری دارند اهمیت حیاتی دارد.دربسیاری ازمواردمشاهده می شودکه بعدازسمپاشی وبدون توجه به دوره کارنس درحالی که باقیمانده سموم هنوزدرنسوج سبزیجات ومحصولات جالیزی  وجودداردمحصول برداشت شده وروانه بازارمی شودومردم غافل ازهراتفاق ،میوه راشسته وباپوست موردتغذیه قرارمی دهند. هر چند شستن میوه یا گرفتن پوست آن هنگام مصرف مى تواند باعث کاهش آلودگى شوداما این کاهش تنها شامل آلودگى هاى سطحى است چرا که زدودن آفت کش هایى که به درون بافت نفوذ کرده باشند (سموم سیستمیک) تقریباً غیرممکن است و بدین ترتیب مصرف این گونه محصولات سلامت مصرف کنندگان رابه خطرمی اندازد. کشاورزان درصورت نیازبه مبارزه شیمیایی به عنوان آخرین راهکارمبارزه باآفات ، باراهنمایی کارشناسان حفظ نباتات وکلینیک های گیاهپزشکی به تهیه سموم با دوره کارنس کم اقدام نمایند. مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم کم خطر که خاصیت ماندگاری کمتری دارند. گامی موثردرجهت تولیدمحصول سالم وسلامت جامعه است.


 


  

92/9/22
10:11 ع

 

سموم شرکت بایرکراپ ساینس

bayer

قارچکش ها:                                                                                                                

 قارچکش فلینت : ( تریفلوکسی استروبین ) WG 50% ساخت شرکت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزیجات  میزان مصرف 200 گرم در هزار .                                  
 قارچکش مونسرن : ( پنسیکورون ) WP 25% تولیدشرکت بایر آلمان،قارچکش غیرسیستمیک باخاصیت حفاظتی ودوام اثرطولانی ،جهت مبارزه با رایزوکتونیا (مرگ گیاهچه) سیب زمینی به نسبت 1.25 کیلوگرم در یک تن غده سیب زمینی   . 

 قارچکش فولیکور: (تبوکونازول ) EW 25% ساخت شرکت بایرآلمان ثبت درایران برای کنترل زنگ زرد گندم با دوزیک لیتر درهکتار  .

 قارچکش اینفینیتو: ( پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید) %68/75 SC  تولید شرکت بایر آلمان ، جهت کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت گلخانه ای و زیرپلاستیک با دوز  2 در هزار.

قارچکش فالکن : ( اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول ) %46 EC تولید شرکت بایرآلمان بادوز 0/6 لیتر در هکتار جهت کنترل بیماری زنگ زرد .

قارچکش ناتیوو: (تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول)WG75% تولیدشرکت بایرآلمان ثبت درایران جهت کنترل بیماری بلاست برنج به مقدار160گرم درهکتاروحداکثردونوبت سمپاشی درسال باتناوب باسایرقارچکش ها.

قارچکش اسپورگون : (پروکلراز منگنز کلراید ) WP50%  ساخت شرکت بایرآلمان جهت کنترل برخی بیماری های قارچ های خوراکی مانند : ورتیسلیوم ( پوسیدگی خشک)، مایکوگون ( پوسیدگی تر ) و هایپومایسس  ( تار عنکبوتی ) استفاده می شود.

قارچکش پریویکورانرژی: (پروپاموکارب530 و فوستیل310) SL 840 ساخت شرکت بایرآلمان،این قارچکش ازدوترکیب پروپاموکارب وفوستیل تشکیل شده که اثرسینرژیستی دارند.یکی ازخصوصیت بارزاین قارچکش تحریک کننده رشدوریشه زایی درگیاه است.این قارچکش جهت کنترل پتیوم وفیتوفترادرسبزیجات مفیداست.میزان مصرف ازطریق سیستم آبیاری3لیتردرهکتاربوده ودرمحلول پاشی درگلخانه ها3لیتردرهزارلیترآب می باشد.

 حشره کش ها:

 حشره کش کالیپسو:( تیاکلوپرید ) SC 480 ساخت شرکت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت 200 تا300 سی سی در هزار

حشره کش بیسکایا : (تیاکلوپراید ) OD 240 تولیدشرکت بایرآلمان برای کنترل پسیل پسته میزان مصرف 0/3 در هزار وکرم سیب بادز نیم درهزار

حشره کش پروتیوس :( دلتامترین + تیاکلوپرید) OD 110 ساخت شرکت بایر آلمان ثبت شده درایران جهت مبارزه با حشره بالغ سفید بالک جالیز،تریپس پیاز وکرم غوزه پنبه به مقدار یک لیتر در هکتار

 حشره کش کنفیدور:( ایمیداکلوپرید ) SC 35% ساخت شرکت بایر آلمان، برای کنترل آفات مکنده مثل شته ها ، زنجرکها و پسیلها و سوسک کلرادو و ... به نسبت 300 تا 400 سی سی در هزار.

حشره کش دسیس:( دلتامترین) %5/EC 2 حشره کشی با خاصیت تماسی ، گوارشی است که طیف وسیعی از آفات مکنده و جونده را با مقادیر مصرف کم در مدت کوتاهی پس از سمپاشی کنترل می کند . همچنین دسیس با داشتن اثر ضربه ای  بیشترین تأثیر را روی آفات دارد. یکی از آفاتی که دسیس به خوبی کنترل می کند سن گندم است ، که به دلیل دوام طولانی دسیس در کنترل آفت ، در مزارعی که دسیس برای کنترل سن مادر مورد استفاده قرار می گیرد ،نیازی به سمپاشی مجدد علیه پوره های سن گندم نمی باشد.

حشره کش موونتو: (اسپیروتترامات) 100 SC ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته(شیره خشک) بادز نیم لیتر درهزاردرایران به ثبت رسیده است.موونتوحشره کشی قوی باخاصیت سیستمیک دوطرفه (آوندآبکش وچوبی) می باشد.خاصیت ضربه ای نداردوتاثیرآن3تا7روزبعددیده می شود.دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی یک روزمی باشد.  این حشره کش دربسیاری از کشورها جهت کنترل حشرات مکنده ازجمله مگس سفید،تریپس،بسیاری از شپشکها وسپردارها ،شته ها دربسیاری ازمحصولات باغی وسبزی وصیفی مورد استفاده قرارگرفته است.

کنه کش ها :

حشره کش ابرون :( اسپیرومزیفن ) 240 SC ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل کنه جالیز وپنبه سفید بالک جالیز- به نسبت 400 سی سی در هکتاراین حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.

کنه کش انویدور:(اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت شرکت بایر آلمان  برای کنترل کنه قرمز اروپایی ,کنه دونقطه ای درسیب بادوز500 سی سی درهزارلیترآب وبرای کنترل کنه قرمزاروپائی وکنه زنگ درمرکبات بادوز 300 سی سی در هزاروبرای کنترل پسیل پسته(شیره خشک) 500 سی سی درهزار.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.

علف کش ها :                                     

علف کش اتللو :(مزوسولفورون متیل+یدوسولفورن متیل سدیم+دیفلوفنیکان+ایمن کننده گندم مفن پیردی اتیل) OD6%  ساخت شرکت بایرکراپ ساینس،اتللوعلف کش دومنظوره گندم وبصورت پس رویشی جهت کنترل علف های هرزپهن برگ وباریگ برگ درمرحله پنجه زنی گندم بادوز1/6 لیتردرهکتاربه ثبت رسیده است.

علف کش آتلانتیس :(مزوسولفورون 10گرم درلیتر+ یدوسولفورون2گرم درلیتر + ایمن کننده گندم بنام مفن پیردی اتیل30گرم درلیتر  ) OD 1/2% ساخت شرکت بایرآلمان ،آتلانتیس علف کش سیستمیک وبصورت پس رویشی جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم بادوز 1/5 لیتر در هکتاراستفاده می شود.

علف کش مایستر: (فورام سولفورون+یدوسولفورون متیل ) 31OD گرم درلیتر ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1/5 لیتر درهکتار
علف کش بستا : (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار

علف کش اکوئیپ : (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل ) 22/5 OD ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان2 تا 2/5 لیتر درهکتار
علف کش سنکور:(متری بوزین ) DF 75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0/5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش رویشی و پس رویشی می توان استفاده کرد.

ضدعفونی کننده بذور:                                                                                                                 

 گاچو:(ایمیداکلوپرید) WS 70% ساخت شرکت بایرآلمان موثرروی آفات اولیه درسیب زمینی،چغندرقند وپنبه بصورت ضدعفونی بذربرای مبارزه ناقلین بیماری های ویروسی درچغندقند میزان مصرف1کیلوگرم در100کیلوگرم بذروکنترل بیماریهای ناقلین ویروسی درسیب زمینی به میزان 285 گرم در1000 کیلوگرم بذروبرای کنترل آفت تریپس درپنبه به میزان 500 گرم در100 کیلوگرم بذر.

قارچکش لاماردور:(تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیوکونازول 250 گرم برلیتر  ) FS 40%  ساخت شرکت بایر آلمان، لاماردوردرایران برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم با دز 150  میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت ر سیده است. قارچکش لاماردور بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانی است. بدلیل اثرسیستمیکی قوی حاصل ازترکیب دوماده موثره که بانفوذسریع تبوکونازول به همراه جذب پایدارپروتیکونازول درسرتاسرگیاه موجب دوام اثرطولانی لاماردوردرگیاه می شود .این ترکیب موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد وباعث بالابردن مقاومت دربرابرسرمازدگی وبالابردن مقاومت گیاه دربرابرخشکی شده است.

 


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ