سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/9/22
10:11 ع

 

سموم شرکت بایرکراپ ساینس

bayer

قارچکش ها:                                                                                                                

 قارچکش فلینت : ( تریفلوکسی استروبین ) WG 50% ساخت شرکت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزیجات  میزان مصرف 200 گرم در هزار .                                  
 قارچکش مونسرن : ( پنسیکورون ) WP 25% تولیدشرکت بایر آلمان،قارچکش غیرسیستمیک باخاصیت حفاظتی ودوام اثرطولانی ،جهت مبارزه با رایزوکتونیا (مرگ گیاهچه) سیب زمینی به نسبت 1.25 کیلوگرم در یک تن غده سیب زمینی   . 

 قارچکش فولیکور: (تبوکونازول ) EW 25% ساخت شرکت بایرآلمان ثبت درایران برای کنترل زنگ زرد گندم با دوزیک لیتر درهکتار  .

 قارچکش اینفینیتو: ( پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید) %68/75 SC  تولید شرکت بایر آلمان ، جهت کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت گلخانه ای و زیرپلاستیک با دوز  2 در هزار.

قارچکش فالکن : ( اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول ) %46 EC تولید شرکت بایرآلمان بادوز 0/6 لیتر در هکتار جهت کنترل بیماری زنگ زرد .

قارچکش ناتیوو: (تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول)WG75% تولیدشرکت بایرآلمان ثبت درایران جهت کنترل بیماری بلاست برنج به مقدار160گرم درهکتاروحداکثردونوبت سمپاشی درسال باتناوب باسایرقارچکش ها.

قارچکش اسپورگون : (پروکلراز منگنز کلراید ) WP50%  ساخت شرکت بایرآلمان جهت کنترل برخی بیماری های قارچ های خوراکی مانند : ورتیسلیوم ( پوسیدگی خشک)، مایکوگون ( پوسیدگی تر ) و هایپومایسس  ( تار عنکبوتی ) استفاده می شود.

قارچکش پریویکورانرژی: (پروپاموکارب530 و فوستیل310) SL 840 ساخت شرکت بایرآلمان،این قارچکش ازدوترکیب پروپاموکارب وفوستیل تشکیل شده که اثرسینرژیستی دارند.یکی ازخصوصیت بارزاین قارچکش تحریک کننده رشدوریشه زایی درگیاه است.این قارچکش جهت کنترل پتیوم وفیتوفترادرسبزیجات مفیداست.میزان مصرف ازطریق سیستم آبیاری3لیتردرهکتاربوده ودرمحلول پاشی درگلخانه ها3لیتردرهزارلیترآب می باشد.

 حشره کش ها:

 حشره کش کالیپسو:( تیاکلوپرید ) SC 480 ساخت شرکت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت 200 تا300 سی سی در هزار

حشره کش بیسکایا : (تیاکلوپراید ) OD 240 تولیدشرکت بایرآلمان برای کنترل پسیل پسته میزان مصرف 0/3 در هزار وکرم سیب بادز نیم درهزار

حشره کش پروتیوس :( دلتامترین + تیاکلوپرید) OD 110 ساخت شرکت بایر آلمان ثبت شده درایران جهت مبارزه با حشره بالغ سفید بالک جالیز،تریپس پیاز وکرم غوزه پنبه به مقدار یک لیتر در هکتار

 حشره کش کنفیدور:( ایمیداکلوپرید ) SC 35% ساخت شرکت بایر آلمان، برای کنترل آفات مکنده مثل شته ها ، زنجرکها و پسیلها و سوسک کلرادو و ... به نسبت 300 تا 400 سی سی در هزار.

حشره کش دسیس:( دلتامترین) %5/EC 2 حشره کشی با خاصیت تماسی ، گوارشی است که طیف وسیعی از آفات مکنده و جونده را با مقادیر مصرف کم در مدت کوتاهی پس از سمپاشی کنترل می کند . همچنین دسیس با داشتن اثر ضربه ای  بیشترین تأثیر را روی آفات دارد. یکی از آفاتی که دسیس به خوبی کنترل می کند سن گندم است ، که به دلیل دوام طولانی دسیس در کنترل آفت ، در مزارعی که دسیس برای کنترل سن مادر مورد استفاده قرار می گیرد ،نیازی به سمپاشی مجدد علیه پوره های سن گندم نمی باشد.

حشره کش موونتو: (اسپیروتترامات) 100 SC ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته(شیره خشک) بادز نیم لیتر درهزاردرایران به ثبت رسیده است.موونتوحشره کشی قوی باخاصیت سیستمیک دوطرفه (آوندآبکش وچوبی) می باشد.خاصیت ضربه ای نداردوتاثیرآن3تا7روزبعددیده می شود.دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی یک روزمی باشد.  این حشره کش دربسیاری از کشورها جهت کنترل حشرات مکنده ازجمله مگس سفید،تریپس،بسیاری از شپشکها وسپردارها ،شته ها دربسیاری ازمحصولات باغی وسبزی وصیفی مورد استفاده قرارگرفته است.

کنه کش ها :

حشره کش ابرون :( اسپیرومزیفن ) 240 SC ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل کنه جالیز وپنبه سفید بالک جالیز- به نسبت 400 سی سی در هکتاراین حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.

کنه کش انویدور:(اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت شرکت بایر آلمان  برای کنترل کنه قرمز اروپایی ,کنه دونقطه ای درسیب بادوز500 سی سی درهزارلیترآب وبرای کنترل کنه قرمزاروپائی وکنه زنگ درمرکبات بادوز 300 سی سی در هزاروبرای کنترل پسیل پسته(شیره خشک) 500 سی سی درهزار.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.

علف کش ها :                                     

علف کش اتللو :(مزوسولفورون متیل+یدوسولفورن متیل سدیم+دیفلوفنیکان+ایمن کننده گندم مفن پیردی اتیل) OD6%  ساخت شرکت بایرکراپ ساینس،اتللوعلف کش دومنظوره گندم وبصورت پس رویشی جهت کنترل علف های هرزپهن برگ وباریگ برگ درمرحله پنجه زنی گندم بادوز1/6 لیتردرهکتاربه ثبت رسیده است.

علف کش آتلانتیس :(مزوسولفورون 10گرم درلیتر+ یدوسولفورون2گرم درلیتر + ایمن کننده گندم بنام مفن پیردی اتیل30گرم درلیتر  ) OD 1/2% ساخت شرکت بایرآلمان ،آتلانتیس علف کش سیستمیک وبصورت پس رویشی جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم بادوز 1/5 لیتر در هکتاراستفاده می شود.

علف کش مایستر: (فورام سولفورون+یدوسولفورون متیل ) 31OD گرم درلیتر ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1/5 لیتر درهکتار
علف کش بستا : (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار

علف کش اکوئیپ : (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل ) 22/5 OD ساخت شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان2 تا 2/5 لیتر درهکتار
علف کش سنکور:(متری بوزین ) DF 75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0/5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش رویشی و پس رویشی می توان استفاده کرد.

ضدعفونی کننده بذور:                                                                                                                 

 گاچو:(ایمیداکلوپرید) WS 70% ساخت شرکت بایرآلمان موثرروی آفات اولیه درسیب زمینی،چغندرقند وپنبه بصورت ضدعفونی بذربرای مبارزه ناقلین بیماری های ویروسی درچغندقند میزان مصرف1کیلوگرم در100کیلوگرم بذروکنترل بیماریهای ناقلین ویروسی درسیب زمینی به میزان 285 گرم در1000 کیلوگرم بذروبرای کنترل آفت تریپس درپنبه به میزان 500 گرم در100 کیلوگرم بذر.

قارچکش لاماردور:(تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیوکونازول 250 گرم برلیتر  ) FS 40%  ساخت شرکت بایر آلمان، لاماردوردرایران برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم با دز 150  میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت ر سیده است. قارچکش لاماردور بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانی است. بدلیل اثرسیستمیکی قوی حاصل ازترکیب دوماده موثره که بانفوذسریع تبوکونازول به همراه جذب پایدارپروتیکونازول درسرتاسرگیاه موجب دوام اثرطولانی لاماردوردرگیاه می شود .این ترکیب موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد وباعث بالابردن مقاومت دربرابرسرمازدگی وبالابردن مقاومت گیاه دربرابرخشکی شده است.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ