سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/11/16
12:1 ص

دوره کارنس 

دردهه های اخیر بدلیل رشدروزافزون جمعیت، نیازبه غذا افزایش یافته است. به منظورتامین غذای موردنیاز،توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی وباغی بااستفاده ازموادشیمیایی بسیاررایج شده است .درهمین راستا درطی پنجاه سال گذشته،آفتکش هاجزء ضروری دنیای کشاورزی بوده ودرافزایش تولیدوکاهش خسارت آفات بروی محصولات کشاورزی نقش مهمی داشته ودارند.ولی بکارگیری نابجاوغیر معقول آفتکش هابابروزبیماریهای خطرناکی مانند سرطان خون ودستگاه گوارش،بیماریهای عصبی وتنفسی وسایراختلالات فیزیولوژیکی دربدن انسان درارتباط می باشد. درواقع بامصرف غیراصولی سموم ،میوه هاتبدیل به کپسول های شیمیایی رنگارنگ شده اندکه سلامت مصرف کنندگان راتهدیدمی کنند.همچنین کاربردسموم باعث آلودگی های زیست محیطی شده است. ولی باکاربرد صحیح ودقیق آفتکش ها می توان اثرات سوء آنها رابه سلامت انسان ومحیط زیست رابه حداقل رساند.

یکی ازراههای کاهش خطرات مصرف آفتکش هادرمحصولات کشاورزی استفاده ازسموم بادوره کارنس کم است .دوره کارنس عبارتست ازحداقل زمانیکه بین آخرین سمپاشی وبرداشت محصول باید رعایت کرد که دراین مدت باقیمانده سم دراثرعوامل طبیعی تجزیه شده وباقیمانده آن درسطح میوه هاوسبزی هابه حدمجا ز می رسد. تعدادروزهای  دوره کارنس بسته به نوع سم وگیاه متفاوت است . مدت زمان دورکارنس برروی برچسب قوطی سم باعنوان دوره کارنس ویابا  PHI مخفف( Pre Harvest Interval ) مشخص شده است .رعایت دوره کارنس برای سبزی ها ومحصولا ت جالیزی ومیوه هایی که مصرف تازه خوری دارند اهمیت حیاتی دارد.دربسیاری ازمواردمشاهده می شودکه بعدازسمپاشی وبدون توجه به دوره کارنس درحالی که باقیمانده سموم هنوزدرنسوج سبزیجات ومحصولات جالیزی  وجودداردمحصول برداشت شده وروانه بازارمی شودومردم غافل ازهراتفاق ،میوه راشسته وباپوست موردتغذیه قرارمی دهند. هر چند شستن میوه یا گرفتن پوست آن هنگام مصرف مى تواند باعث کاهش آلودگى شوداما این کاهش تنها شامل آلودگى هاى سطحى است چرا که زدودن آفت کش هایى که به درون بافت نفوذ کرده باشند (سموم سیستمیک) تقریباً غیرممکن است و بدین ترتیب مصرف این گونه محصولات سلامت مصرف کنندگان رابه خطرمی اندازد. کشاورزان درصورت نیازبه مبارزه شیمیایی به عنوان آخرین راهکارمبارزه باآفات ، باراهنمایی کارشناسان حفظ نباتات وکلینیک های گیاهپزشکی به تهیه سموم با دوره کارنس کم اقدام نمایند. مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم کم خطر که خاصیت ماندگاری کمتری دارند. گامی موثردرجهت تولیدمحصول سالم وسلامت جامعه است.


 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ