سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

93/9/1
10:0 ع

 

علفکش اتللو Othello OD   

علفکش دومنظوره جدیدباسه ماده موثربرای کنترل علف های هرزمقاوم به گروه فوپ وسولفونیل اوره

اتللو ا.دی 8.25 %

یودوسولفورون متیل سدیم2/5 گرم درلیتر

مزوسولفورون متیل 7/5 گرم درلیتر

دیفلوفنیکان 50 گرم درلیتر

ایمن کننده مفن پیردی اتیل 22/5 گرم درلیتر

فرمولاسیون : روغن قابل انتشار 6%

طرزتاثیر:

اتللوعلفکش انتخابی،سیستمیک وپس رویشی است وعلف های هرز حساس باریک برگ وپهن برگ درگندم راکنترل می کند.اتللو پس ازسمپاشی جذب برگ های هرز می گردد.دیفلوفنیکان موجوددرترکیب،غیرازجذب توسط برگ علف های هرز،ازطریق خاک،جذب کلوپتیل،جوانه وریشه علف های هرزنیزمی گردد.

- طرزتاثیریودوسولفورون ومزوسولفورون جلوگیری ازساخت آنزیم استوهیدروکسی استیت است(AHAS)،این آنزیم آمینواسیدها رامی سازد،درنتیجه ی نبوداین آنزیم علف های هرزازبین می روند.

- طرزتاثیردیفلوفنیکان مانع ازساخت آنزیم Phytoene dehydro genase می گرددکه آنزیم اصلی تشکیل رنگدانه کاروتینوئیدها است.ایمن کننده مفن پیردی اتیل دراتللو،گندم را ازآسیب رسیدن مصون می دارد.اتللو بافرمولاسیون OD (روغن قابل انتشار) یکنواختی پخش وجذب سریع موادموثرراسرعت می بخشد.

مزایای اتللو:

- هموارنمودن مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل داشتن سه نوع ماده موثر

- خواص کاملا سیستمیکی روی علف های هرز

- بدلیل تاثیرموادموثردراتللو،جذب ازطریق برگ وسطح خاک صورت می گیرد

- علف کش دومنظوره برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ

- بدلیل وجودایمن کننده درترکیب، هیچگونه خطرسوزندگی ایجادنمی کند

- بافرمولاسیون روغن قابل انتشاربیشترین تاثیردرکارائی رادارد

- افزایش محصول بدلیل کاهش زمان،هزینه ها ونهایتا افزایش سوددهی

مدت زمان تاثیراتللو:

48 ساعت پس ازسمپاشی،رشدعلف های هرزمتوقف می شود.بستگی به شرایط اقلیمی5-7روزپس ازسمپاشی اولین علائم تغییررنگ دیده می شود.10-14روزپس ازسمپاشی،زردی وبافت مرده درعلف های هرزحساس ظاهرمی گرددوسرانجام 4-6 هفته پس ازسمپاشی مرگ کامل علف های هرزروی می دهد.

ثبت اتللودرایران :

اتللودرمحصول گندم برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ درمرحله پنجه زدن گندم بامقدارمصرف 1/6 لیتردرهکتارثبت شده است.

توجه : ازمصرف اتللو درمزارع جو خوداری کنید.

شرایط مصرف :

- ازمصرف اتللو در مزارعی که گندم تحت تنش سرما (یخبندان)، گرمای زیاد (خشکی خاک)، کمبودموادغذایی درخاک،ضعیف بودن گیاه به علت حمله آفات وبیماری ها،خاک های شور وباقی ماندن آب درسح مزرعه (غرقاب) باشدخوداری کنید.

- ازعدم بارش باران تا 4 ساعت پس ازمصرف اتللو اطمینان حاصل نمایید.

- ازبادبردگی یا پاشیدن اتللو روی سایرگیاهان خوداری شود.

- باتوجه به فرمولاسیون OD نیازبه افزودن روغن جهت افزایش اثرعلفکشی نمی باشد.

- ازعلفکش اتللو بیش ازیک باردرهرفصل زارعی استفاده ننمایید.

طرزتهیه محلول سم :

ابتدادرظرفی تمیز مقدارلازم ازسم رابا آب مخلوط کرده وخوب هم بزنید،سپس مخزن سمپاش راتانیمه ازآب پرنمائیدومحلول تهیه شده رادرون مخزن ریخته وخوب هم بزنید،سپس بقیه آب موردنیاز رابه مخزن بیافزائیدتاغلظت موردنظرحاصل شود.دقت نمائیدتادرتمام طول سمپاشی همزن سمپاش فعال باشد.

روش سمپاشی :

- برای سمپاشی فقط ازسمپاش پشت تراکتوری بوم دار ونازل های بادبزنی استفاده شود.

- مقدارآب مصرفی برای سمپاشی 400-200 لیتردرهکتارتوصیه می گردد.

- جهت افزایش کیفیت سمپاشی سرعت تراکتور4تا6 کیلومتردرساعت وبهترین فشارپمپ سمپاش 2/5 تا 3 بارباشد.

مدیریت کابردآفت کش ها:

- ازاختلاط اتللو باحشره کش های گروه فسفره آلی(فنیتروتیون،فنتیون وغیره) خوداری کنید.بطورکلی هرنوع اختلاط باترکیبات دیگرشیمیایی طبق نظرکارشناسان وابتدادرسط کوچک،ازقابلیت اختلاط اطمینان حاصل شود.

- ازاختلاط باروغن معدنی ویاپارافین (ولک) وانواع کودهاخودداری شود.

- درصورتی که گندم بصورت آبی کشت گردد ویامیزان بارندگی بیش از400 میلی متردرسال باشد،محدویتی برای کشت دوم(بجزنخود و عدس حدودا 15ماه) وجودندارد.بااین وجودتوصیه می گرددکه ازمصرف اتللو 120 روزگذشته باشدوزمین قبل ازکشت دوم به عمق 30سانتیمترشخم زده شود.

- چنانچه مزرعه گندمی که باعلفکش اتللو سمپاشی شده باشد،دراثرسرمازدگی ویادلائل دیگری ازبین برود،می توان 15روزپس ازسمپاشی محصولاتی نظیرگندم،جو و یونجه کاشت،مشروط براینکه قبل ازکشت خاک تاعمق 30 سانتی متری بخوبی شخم زده شود.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ