سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

93/10/27
9:53 ع

 

مبارزه با علف های هرزمزارع گندم :

گندم درایران مهمترین محصول زراعی است و بدلیل اینکه سهم عمده ای درتامین غذای روزانه مردم دارد بعنوان یک محصول استراتژیک شناخته شده است. عمده ترین بخش مصرف گندم در ایران مربوط به تولید نان است که90 درصدعرضه گندم را شامل می شود، و بخشی نیز به مصرف بذری و مصرف دامی می رسد.عملکرد تولیدگندم درایران درمقایسه بادیگرکشورهای جهان پایین است که ازدلایل آن سطوح پائین نهاده بویژه آب و ضعف مدیریت زراعی است.درزراعت گندم ازعوامل مهم خسارت زا ،علف های هرزهستند که باعث کاهش عملکرد در محصول گندم میشوند. علف هرز به عنوان یک شریک سفره‌ای برای گیاه محسوب شده و مواد غذایی و آب محدود در خاک به جای استفاده محصول اصلی توسط علف هرز مصرف می‌شود.

هرساله درمزارع گندم بدلیل عدم مبارزه اصولی با علفهای هرز وهمچنین رقابت شدیدی که برای جذب آب، موادغذایی و نور بین گندم وعلفهای هرزوجود دارد خسارت قابل توجهی به محصول گندم واردمی شود.علفهای هرزبه دلیل ویژگیهای خاص خود از جمله سازگاری با عوامل نامساعد محیطی، رشد سریع و قوی بودن آن در مقابل استرس،تولید بذر فراوان، درصد بالای قوه نامیه درصورت عدم کنترل آنها درمزرعه برگیاه اصلی غلبه خواهند کرد .علفهای هرز به دوصورت کمی وکیفی به محصول خسارت وارد می کنند. خسارت کیفی علف های در صورت اختلاط بیش از حد با محصول باعث کاهش کیفیت و ارزش غذایی ویا مسمومیت محصول می شود وخسارت کمی باعث کاهش مقدار تولید در واحد سطح می گردد.

ارقام مختلف گندم درشرایط متفاوت آب وهوایی ودرخاک های مختلف ازنظراسیدی یا قلیایی،کشت می شوداین عوامل درتنوع وتراکم ،علف های هرزودرنتیجه بروزخسارت واهمیت های علف های هرزدخالت دارندبنایراین لازم است باتوجه به نوع علف های هرزوشرایط اقتصادی برای مبارزه برنامه ریزی ..برای مبارزه وکنترل علف های هرزدرمزارع گندم بایداقدامات زیرصورت گیرد. 

الف - کنترل زراعی ومکانیکی

 تناوب زراعی درکنترل علف های هرزبسیارموثراست  

 انجام ماخاریعنی قبل ازکشت گندم،اقدام به آبیاری زمین شودوپس ازرویش علف های هرز اقدام به شخم زمین نمایید.

رعایت تاریخ کشت وکشت بذردر عمق وتراکم مناسب.

استفاده ازبذورگندمبوجاری شده وعاری از بذر علفهای هرز.

استفاده ازکودهای حیوانی پوسیده وعاری ازآلودگی به بذور علفهای هرز.

عدم آلودگی ماشین آلات مورداستفاده به بذور علف های هرز.

ب - مبارزه شیمیایی :

 درمبارزه شیمیایی از سموم علفکش استفاده می شود که از راههای موثر و زود بازده بوده که برای موفقیت باید اصول آن را از نظر مقدار وزمان مصرف رعایت گردد.برای کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع گندم چندگروه علفکش شامل باریک برگ کش ،پهن برگ کش ودومنظوره هابکارمی رود.

 درصورت استفاده ازسموم پس رویشی عملیات سمپاشی بر علیه علفهای هرزگندم ، باید از مرحله ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم صورت بگیرد .

در سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه داشته باشیم :

- شناسایی علف های هرزمزرعه وانتخاب علفکش مناسب باتوجه به طیف علف های هرزغالب مزرعهبا مشورت کارشناسان حفظ نباتات.

- قبل از کاربرد سموم بر چسب وبروشور سموم را بدقت مطالعه نمایید.

- درصورت تنوع علف های هرزیک مزرعه ازعلفکشی که طیف وسیعتری ازعلف های هرز راکنترل می کندیااختلاط دوعلفکش براساس دستورالعملها و بروشور الصاق شده بر روی سموم استفاده کنید.

- مزرعه ای که تحت استرس کم آبی است قبل ازسمپاشی، مزرعه آبیاری وپس ازگاوروشدن سمپاشی صورت گیرد.

- سمپاشی رادرهوای آرام وبدون وزش بادانجام دهید

- سمپاشی برعلیه علف های هرز در شرایط مناسب جوی صورت بگیرد ، و درشرایط مه صبحگاهی ، شبنم ،هوای سردویخبندان (به دلیل توقف رشد علف هرز وکاهش تاثیر پذیری علفکش) ، درجه حرارتهای بسیار بالا ، تنشهای شدید خشکی و بیماری از سمپاشی خودداری شود .

- قبل ازسمپاشی از وضعیت جوی ازنظر بارش باران اطلاع بدست آورید. در صورتیکه وقوع بارندگی حتمی باشد ،از انجام عملیات سمپاشی خودداری گردد.زیرابارش باران باعث شسته شدن سم از روی علفهای هرز می شود.

- در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وحتما از لباس مخصوص، دستکش ، عینک ، کلاه ، ماسک وچکمه استفاده نمود.

- برای آب موردنیازجهت اختلاط سموم و سمپاشی مزارع از آب زلال و فاقد رسوبات سنگین و مواد زائد استفاده شود .

- بهترین وسیله سمپاشی برای مبارزه باعلف های هرزمزارع گندم استفاده ازسمپاش بومدارپشت تراکتوری است.(بااستفاده ازنازل های تی جت11003و11002وفشار3-2بار)

- قبل وبعد از هر سم پاشی داخل مخزن ونازل ها را با آب ومواد شوینده شسته شوند.

- ازآلوده کردن استخرها،کانال های آبیاری وکلیه منابع آبی به سم باقوطی های استفاده شده خوداری نمائید.

توجه داشته باشید درصورتی که درمزرعه گندم شماعلف های هرزناشناخته ای که درسال های قبل وجودنداشته دیده شد فورابه مراکزحفظ نباتات اطلاع دهیدتااقدامات لازم صورت گیرد.


 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ