سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/2/28
12:0 ص

چای کمپوست :

چای کمپوست نوعی کودزیستی مایع است که بدلیل دارابودن خواص متعددغذایی وقابلیت آفت کشی برای برخی ازعوامل بیماریزادرکشورهای پیشرفته ازنظرکشاورزی جایگاه ویژه ای دارد.چای کمپوست رامی توان رامی توان یکی ازبهترین وغنی ترین کودهای محلول ارگانیک تلقی کردکه علاوه برداشتن خواص کیفی موجوددرکودجامدورمی کمپوست قابلیت محلول پاشی رانیزدارد.

چای کمپوست به عصاره ی بدست آمده ازمحلول آب و ورمی کمپوست می گویند. چای کمپوست درحقیقت کمپوست به صورت محلول است که به راحتی ازطریق خیساندن ویا Steeping کمپوست درآب درست  می شود.استفاده ازچای کمپوست بدلیل ارگانیک بودن به جای کودهای شیمیایی،آفت کش هاوقارچکش هامی تواندباغ شماراایمن تروازمحیط زیست محافظت کند.ورمی کمپوست وفرآورده های آن درکشاورزی ارگانیک که هدف آن تولیدمحصولات عاری ازموادشیمیایی است یکی ازبهترین نهاده هاتلقی می شود.

درمحیط تولیدورمی کمپوست بدلیل اینکه کرمها (گونه آیزینیافوتیدا) درهنگام عبوروتغذیه ازمحیط غذایی خودبرای استریل نگه داشتن این محیط ازبدن خودموادضدباکتریایی وقارچی ترشح کرده که این مواددرنتیجه فرآیندچای کمپوست گیری واردکمپوست شده ودرنتیجه به آن کودی مایع باخاصیت آفت کشی نیزمی دهد.

روش های کاربردچای کمپوست:

1- اسپری روی شاخ وبرگ:هنگامی که چای کمپوست روی برگ اسپری می کنیم سطح برگ بوسیله میکروارگانیسم های خاصی پوشانده می شوندوفعالبت آنهادرمحیط رقابتی باعوامل بیماریزاباعث مقاومت گیاه به عوامل بیماریزامی شود.

2- کاربردبه عنوان کودمایع:ورمی کمپوست رامی توان درخاک به عنوان کودمایع نیزاستفاده کرد.همچنین درکشت خزانه برای تقویت ورشد گیاهچه های جوان کاربرددارد.جهت ضدعفونی بذرقبل ازکاشت نیزمی توان بذررادرچای کمپوست غوطه ورکرد.

ازمهمترین مزایای چای ورمی کمپوست:

چای کمپوست حاوی میکروارگانیسم های هوازی است که بامحلول پاشی روی برگ باعث ایجادپوششی برروی آنها  شده که بااین عمل مکانهای موردحمله توسط عوامل بیماریزارااشغال می کننددرنتیجه باعث افزایش مقاومت گیاهان دربرابربیماریهامی شود.چای کمپوست محتویاتی داردکه باعمل روی فیلوسفربرگ گیاهان ومیکروبهای سطح آنها،بامکانیسم های مختلف ازجمله ایجادمقاومت درتقسیم میکروبهاوپاتوژن هااثرضدبیماری رابرگیاهان اعمال می نماید.موادموثرمختلفی ازچای کمپوست استخراج شده اندکه ازموادهیومیک وبرخی باکتریهاومخمرهای مفیدتاموادفنلی واسیدآمینه هاراشامل می شود.چای کمپوست بانفوذپذیرنمودن وافزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک منجربه تولید گیاهی قوی وسالم می شودومیزان آب،کودهای شیمیایی وآفت کش هارابطورچشمگیری کاهش می دهد.

روش تولیدچای کمپوست:

باتوجه به مکانیسم هوازی بودن ورمی کمپوست (تجزیه موادآلی توسط اکسیژن وکرم) دونوع روش تولیدچای کمپوست وجوددارد.

روش اول:

دراین روش ورمی کمپوست رسیده راداخل آب غوطه ورکرده وعصاره ی بدست آمده به عنوان چای کمپوست استفاده می شوددراین روش مکانیسم تولیدبصورت هوازی می باشد.

روش دوم:

دراین روش درسطل هایی به حجم های مختلف پس ازاضافه نمودن ورمی کمپوست بصورت کیسه ای یامستقیم درداخل آب ازیک پمپ هوابرای هوادهی محلول استفاده می شود.برای تولیدچای کمپوست لازم است ورمی کمپوست رسیده رابه نسبت  1به 5 تا 1 به 8 (یک قسمت ورمی کمپوست و 5 یا 6 یا 7 یا 8  قسمت آب) باآب مخلوط می کنیم.

برای این کارمی توان مقداری ورمی کمپوست رسیده رابسته به حجم چای کمپوست که می خواهیم درست کنیم درداخل یک کیسه توری یاگونی ریخته ودرآن رامحکم ببیندیم.سپس کیسه راداخل یک ظرف پلاستیکی قرارمی دهیم.ظروف فلزی به علت خوردگی فلزی توصیه نمی شود.البته ورمی کمپوست رامی توان بطورمستقیم نیزبه آب اضافه کرددراین صورت محلول یکنواخت ترشده ولی نظافت آن مشکل تراست.لازم است محلول به طورمداوم مخلوط شوداین کارمی تواندبااستفاده ازیک موتورهم زن ویابطوردستی انجام گیرد.

هوادهی محلول برای فعالیت میکروارگانیسم هاضروری است.این کاررامی توان بانصب یک پمپ تولیدهوامانندپمپ هوای آکواریومی انجام داد.

مدت زمان لازم برای تهیه وآماده شدن چای کمپوست بین 2تا21روزبسته به میزان هوادهی(همزن)متفاوت است.دمایی درحدود15تا25درجه درمحلول ایجاد می شود

بعدازاتمام کارمحلول راباتوری(به ضخامت 200 تا 75 میکرون) صاف کرده ومورداستفاده قرارمی دهیم.

ورمی کمپوست رسیده وکامل می تواندچای کمپوست مناسبی رابوجودآورد.درغیراین صورت اگرورمی کمپوست فقیر باشدبه همان نسبت چای کمپوست ضعیفی تولیدخواهدشد.

چای کمپوست تولیدشده بلافاصله پس ازتولیدمصرف شود.درصورتی که چای تولیدشده ،مدت زمان زیادی ذخیره شودنه تنهااثرمنفی روی بقاء تنوع میکروارگانیسم هاداردبلکه باعث ازبین رفتن موادمغذی آن نیزمی شود.نگهداری محلول به مدت کم ودریک مکان سایه دارباتهویه مناسب بایدانجام گیرد.

درپایان لازم بذکراست که اسپری کردن چای کمپوست مکمل سایرروش های مدیریت بیماری هامانندکشت دوره ای،استفاده ازگیاهان مقاوم،هوادهی وتهویه ی مناسب ،ضدعفونی بذروآفتاب دهی خاک است.

چای کمپوست هم برای کنترل بیماری هادرقسمت های هوایی گیاه وهم به منظورافزایش میکروفلورخاک استفاده می شود.


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ