سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

93/11/9
10:6 ع

علفکش جدیدودومنظوره گندم بانام تجاری اتللو:

 

علفکش اتللو ا.دی ازمحصولات جدید شرکت بایرکراپ ساینس آلمان می باشد که به عنوان علف کش انتخابی و دومنظوره گندم به صورت پس رویشی درمرحله پنجه زنی مصرف می شود.

علفکش اتللوعلاوه برموادموثردرترکیب آتلانتیس(مزوسولوفورون ویودوسولفورون) حاوی ماده موثردیفلوفنیکان می باشد که باعث افزایش اثرپهن برگ کشی آن شده است.

ترکیبات اتللو عبارتند از:

 یودوسولفورون متیل سدیم2.5 گرم درلیتر

مزوسولفورون متیل 7.5 گرم درلیتر

 دیفلوفنیکان50گرم درلیتر

ایمن کننده  مفن پیر دی اتیل 22.5 گرم  درلیتر

 فرمولاسیونOD  (روغن قابل انتشاردرآب) 6 درصد

اتللوعلفکشی انتخابی وسیستمیک است که پس ازسمپاشی جذب برگ علف های هرز می گردد.دیفلوفنیکان موجوددرترکیب، علاوه بر جذب توسط برگ علف های هرز،ازطریق خاک،جذب کلوپتیل،جوانه وریشه علف های هرزنیزمی گردد.

پس ازسمپاشی بااتللو،رشدعلف های هرز48ساعت بعد متوقف می شود.بستگی به شرایط اقلیمی7-5روزپس ازسمپاشی اولین علائم تغییررنگ دیده می شود.14-10روزپس ازسمپاشی ،زردی وبافت مرده درعلف های هرزحساس ظاهرمی گرددوسرانجام یک ماه پس ازسمپاشی مرگ کامل علف های هرز روی می دهد.

ویژگی های اتللو :

علف کش اتللودارای سه نوع ماده موثر است که می تواند علف های هرزمقاوم به گروه فوپ وسولفونیل اوره راکنترل کند ودرمدیریت مقاومت علف های هرزموثرباشد.

اتللو با فرمولاسیون OD (روغن قابل انتشار) با یکنواختی پخش وجذب سریع مواد موثربیشترین تاثیردرکارائی رادارد.

بدلیل وجود ایمن کننده مفن پیردی اتیل درترکیب اتللو، هیچگونه خطروسوزندگی درگندم ایجادنمی شود.

افزایش محصول گندم بدلیل کنترل عالی علف های هرز

دز مصرفی اتللو:

علفکش اتللودرتاریخ14تیرماه سال 1393جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ درمرحله پنجه زنی گندم با دوزمصرفی 1.6 لیتردرهکتار توسط هیات نظارت برسموم به ثبت رسید.

علفکش اتللو بسیاری ازعلفهای هرزمزارع گندم همچون چچم.فالاریس و یولاف و مهمترین پهن برگها از جمله پنیرک و خردل ر ا به بخوبی کنترل نماید. اتللوبروی جودره بی تاثیراست.

درهنگام مصرف اتللومواردزیررارعایت کنید :

ازمصرف اتللودرمزارع جووسایرمحصولات به غیرازگندم خوداری کنید.

ازمصرف تللودرشرایط تنش های موجوددرگندم (خشکی زمین ،سرما ویخبندان،کمبودموادغذایی درخاک،حمله آفات وبیماریهاوغرقابی بودن مزرعه) خودداری کنیدوسمپاشی راتامساعدشدن شرایط به تعویق بیندازید.

درهنگام سمپاشی ازوسایل ایمنی شامل لباس مخصوص،دستکش،چکمه،عینک وماسک استفاده کنید

قبل ازمصرف قوطی حاوی سم رابخوبی تکان دهید.

توصیه می شودازسمپاش پشت تراکتوری بوم داربانازل های بادبزنی استفاده شود.توجه نماییدکه روش سمپاشی تاثیرقابل ملاحظه ای برکارائی علفکش دارد.

دربعضی ازمناطق گندمکاری ودرشرایط استرس گندم بعدازسمپاشی بااتللوممکن است حالت سفیدشدن دربرگ های اولیه گندم بدلیل اثردیفلوفنیکان موجود درترکیب بوجودآیدکه این حالت سفیدی به مرورزمان ازبین می رودوهیچگونه تاثیری برمحصول ندارد.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ