سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/3/15
8:6 ع

 

ایمنی درسمپاشی :

آفت کش یک نام عمومی است که به هرنوع ماده شیمیایی که برای کنترل آفات استفاده شود آفتکش یاPestcide گفته می شود.آفت ممکن است حشره ،قارچ،علف هرزویاعوامل بیماریزاباشد.بنابراین حشره کش هایاقارچکش هایاعلفکش هاازانواع آفت کش هاهستند.

سم ماده ای است که دارای منشاء گیاهی،حیوانی وشیمیایی بوده وازیک راه خاص ویاراههای مختلف درمقادیرمعینی باعث اختلال ویاتوقف فعل وانفعالات حیاتی به طورموقت یادائم میگردد.

مسمومیت :

آفتکش علاوه برهدف خود (جانورویاگیاه موردنظر) برای انسان ،حیوانات اهلی ووحشی وحشرات مفیدسمی بوده ومی تواندازطریق تماس باپوست،ازراه دستگاه گوارش (خوردن وآشامیدن) ،ازراه تنفس ویا ازراه چشم واردن بدن انسان شده وموجب بهم خوردن تعادل فیزیولوژیکی،فیزیکی ویاروانی موجودات زنده شود.

مسمومیت براساس زمان بروزبه مسمومیت حاد و مزمن تقسیم بندی می شود:

1- مسمومیت حاد:دراین نوع مسمومیت معمولاماده سمی یکباره وبه مقدارزیاد باشخص تماس پیدامی کندوازراه معین تاثیرمی نمایدوممکن است درزمان سمپاشی ویاچندساعت وحتی چندروزپس ازتماس باماده سمی ایجادمی شودوبطورکلی شامل علائمی ازقبیل سرگیجه،حالت تهوع واستفراغ ،دل درد،عرق کردن،رنگ پریدگی وخواب آلودگی وسرانجام منجربه تشنج،اغما وتوقف قلب میشود.

2- مسمومیت مزمن:دراین نوع مسمومیت معمولاماده سمی به مقدارکم ودردفعات متعددودرطول زمان طولانی به شخص می رسد وآثاروعلائم آن به کندی وپس ازگذشت زمان نسبتادرازظاهرمی گردد.مسمومیت مزمن ممکن است مدتی مخفی بماند.آثارمسمومیت مزمن شامل اثرمستقیم بربافت ها وارگان های بدن،اثرسرطانزایی ویاایجاداختلالات کروموزومی وتوارثی درانسان باشد.

باتوجه به خطرات سموم برای انسان ومحیط زیست اهمیت ایمنی درسمپاشی بایدموردتوجه جدی قرارگیرد.

برای تهیه سم به مواردذیل توجه شود:

1- سم بایدبراساس توصیه کارشناسان وبانسخه گیاهپزشکی وازفروشگاههای مجازسموم تهیه شود.

2- درهنگام خریدسم به تاریخ تولیدوانقضاء توجه شودودقت شودبرچسب سم دست نخورده باشدوسم مجازبوده وثبت شده ایران باشد.

3- برچسب سم رادقیقا مطالعه کرده وطبق دستورالعمل آن اقدام شود تاازمناسب بودن سم برای آفت وشرایط مزرعه اطمینان حاصل شود.

4- جهت تهیه سم برای محصولاتی که مصرف تازه خوری دارند به دوره کارنس توجه شود.دوره کارنس به تعدادروزهایی که ازآخرین سمپاشی باید بگذرد تا اثرسم ازگیاه خارج می شودوبتوانیم محصول رابرداشت کنیم گفته می شود.

رعایت نکات ایمنی درحین سمپاشی :

1- ازخوردن وآشامیدن ،جویدن واستعمال دخانیات پرهیزشود.

2- درهنگام سمپاشی ازوسایل حفاظتی فردی متناسب شامل لباس کاریکسره غیرقابل نفوذ،دستکش بلندلاستیکی،کلاه ضدآب با لبه پهن،عینک مخصوص که کناره های آن بسته باشد وماسک تنفس مناسب استفاده شود.

3-  استفاده ازپوتین های پلاستیکی که بصورت یک تکه وضدآب وموادشیمیایی باشدبهترین محافظ درهنگام سمپاشی است.استفاده ازکفش های کتانی وچرمی به دلیل جذب سموم وآلوده کردن پا،توصیه نمی شود.

4- سمپاشی درهوای آرام ودرصورتی که وزش باد ملایم باشد درجهت وزش باد باشد وتا6ساعت قبل ازبارندگی ازسمپاشی خوداری شود.

5- برای تهیه محلول سمی،هرگزآن رابادست هم نزنیم.

6- سمپاش راکالیبره کرده وفشارسمپاش راطوری تنظیم کنیدکه قطرات درشت روی گیاه تشکیل نشودچون باعث گیاهسوزی می شود.

7- هرگزآفتکش رابیش ازغلظت توصیه شده بروی برچسب قوطی آن بکارنبرید.

8- ازسمپاشی درمناطقی که امکان تماس باآب های سطحی ومنابع آب وزمین بدون پوشش راداردخودداری شود.

نکات ایمنی بعدازسمپاشی :

1-  دستهای خودراقبل ازخوردن وآشامیدن ،استعمال دخانیات باآب وصابون بشویید.

2-  بعدازاتمام کارسمپاشی،استحمام کرده ولباس هاتعویض شود.همچنین کلیه وسایل حفاظتی مورداستفاده باآب وصابون شسته شود.

3-  ازرهاکردن قوطی سموم درکنارنهرهای آب خوداری شودزیراباعث آلودگی آب ومحیط زیست می شود.

4-  ظروف وپاکت های خالی سم سوزانده شوند.قوطی های خالی فلزی سم راله کرده ودرزیرخاک مدفون شوند.به هیچ عنوان ازقوطی سموم برای نگهداری موادغذایی یابرای غدای حیوانات استفاده نشود.

5-  پس ازاتمام سمپاشی، دستگاه سمپاش باآب وپودررختشوئی شسته وخشک شود.

6-  ازوروداطفال وحیوانات اهلی به منطقه سمپاشی شده به مدت 24ساعت جلوگیری شود.

اقدامات ضروری درصورت مسمومیت:

مسموم راازمنطقه خطردورنمائیددرصورت احتمال بیهوشی ،شخص مسموم رابه حالت درازکش (افقی)حمل نمائید.همچنین به خطرات نسبت به خودتوجه نموده ولباس های آلوده رابلافاصله ازتن خارج نمائید.

درصورت استنشاق:فردمسموم رادرهوای آزادقراردهید.فوراپزشک رامطلع فرمائید.

درصورت تماس باپوست:فوراپوست راباآب وصابون کافی شستشوداده وسپس درخواست کمک پزشکی نمائید.

درصورت تماس باچشمها:چشمهاراباآب تمیزبشوئیدوبه متخصص چشم پزشک مراجعه کنید.

درصورت خوردن(بلعیدن):مسموم راواداربه استفراغ ننمائید.دهان راکاملاشستشودهیدومقدارزیادآب بنوشید.فورابه اورژانس مراجعه نمائید.

راهنمای پزشک:

درمان ازطریق:کمک های اولیه،سم زدائی،درمان باتوجه به علائم ناشی ازمسمومیت

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ