سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

94/12/12
8:19 ص

راهنمای تشخیص مزارع گندم وجو :

افرادعادی (غیرکشاورز) که ازنزدیک مزارع گندم وجورامشاهده می کنند بی شک تفاوتی را ازنظرظاهری بین مزارع گندم وجومتوجه نمی شوند ولی مشاهده می شود برای بسیاری ازدانشجویان وفارغ التحصیلان کشاورزی خصوصا گرایش های زراعت وگیاهپزشکی نیزتشخیص مزرعه گندم ازجو برایشان مشکل است . دراین نوشتارتفاوت های گیاه گندم وجو بیان شده است.

تفاوت های ظاهری بین دوگیاه گندم وجو :

 1- تفاوت بذرگندم وجو : دانه های گندم تپل تروگردترازدانه های جوهستند.دانه های جوبطری شکل وجنین  درجوعمیق ترازدانه گندم می باشد.

2 - تفاوت درنحوه جوانه زنی گندم وجو : جوانه زنی گندم ازنوع تک قطبی(جوانه زدن ازیک سمت) جوانه زنی جودوقطبی (جوانه زنی ازدوسمت بذر) است.

درجوانه زنی تک قطبی مثل گندم،ریشه چه وساقه چه ازیک نقطه بذرظهورمی کنددرحالی که درجوانه زنی دوقطبی مثل جو،محل ظهورریشه چه وساقه چه متفاوت بوده ودردوقسمت متفاوت است که دردوطرف بذرقراردارد.

3 - تفاوت درظاهر برگ گندم وجو : عرض پهنک جوبیشترازگندم است.ولی طول برگ جوکوتاه ترازگندم است.نوک برگ درگندم تبز و درجو گرد است.

 

4 - تفاوت درگوشوارک گندم وجو : گوشوارک درجوسفیدرنگ،بلندوکشیده است ومانندصلیب برروی هم قرارمی گیرد.گوشوارک درگندم سبزکمرنگ،کوتاه وپرزداراست.

5 - تفاوت درزبانک گندم وجو : زبانک درجوبلندترومشخص ترازگندم است.

6 - تفاوت دررنگ مزارع گندم وجودرمرحله رشد رویشی : رنگ مزرعه جوکم رنگ ترازمزارع گندم است رنگ گیاه جوسبزکم رنگ ولی رنگ گیاه گندم سبزتیره می باشد.البته میزان کودازت بکاررفته درمزارع ونوع رقم بررنگ گیاه تاثیرگذاراست.

7- تفاوت درشکل سنبله گندم وجو :درگندم دانه بندی متصل ودرجودانه دانه بندی ازهم جدامی باشد.

 8 - تفاوت درشکل ریشک ها درسنبله گندم وجو : ریشک درسنبله جوبسیاربلندترازگندم است.همچنین نحوه قرارگیری ریشک درگندم وجو متفاوت است درجور یشک موازی باسنبله است ولی درگندم ریشک نسبت به سنبله کمی زاویه داربوده و موازی باسنبله نیست.

 9 - تفاوت دررنگ مزارع گندم وجودرمرحله برداشت : سنبله های گندم زرد و مزرعه ظاهری طلائی رنگ دارد.امارنگ سنبله های جودرزمان رسیدگی و برداشت زرد رنگ – سفید است.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ