سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/4/23
2:20 ع

 

گواوا:

gihe

گواوامیوه ای منحصربه فردازمیوه های گرمسیری ناشناخته است.گواوابانام علمیPsidium guajava L  گونه ای ازخانواده Myrtaceae وجنس Psidium می باشد.جنس پسیدیوم دارای 150 گونه است.ولی اغلب خودروهستندودارای میوه قابل بهره گیری نمی باشند.تنهاشمارکمی ازآنهااصلاح شده ودارای محصول مرغوب هستند.

درختچه گواوابومی آمریکای حاره ونیمه حاره است ودرآمریکای مرکزی،برزیل وپرومی روید.ولی هندوستان بهترین منطقه برای کشت این گیاه شناخته شده است.گواواسال هاقبل به ایران واردشده وبه طورپرورشی درشمال وبیشتردرجنوب ایران درسیستان وبلوچستان کاشته شده که اقلیم مناسب جنوب استان سیستان وبلوچستان،این خطه رابه قطب تولیدگواواوسایرمیوه های گرمسیری تبدیل کرده است.

گیاه گواوادرختچه ای همیشه سبزاست که درشرایط رطوبتی بالا،تاارتفاع 6 تا 9 مترباتنه ای به قطر30سانتیمتریابیشتررشدکرده وبزرگ می شودکه برگهایی متقابل،درازوبیضی شکل دارد.برگ هاتاحدودی کرک دارهستندوتنه ای پوشیده ازپوست متمایل به سبزیاقهوه ای متمایل به قرمزدارند.ریشه های سطحی وپاجوش هاحکایت ازآن دارندکه ریشه می تواندبه صورت عمقی وپرپشت گسترش پیداکند.گلهای آن کامل،دوجنسی،سفیدرنگ وخیلی معطراست.فصل گلدهی دربهمن واسفندمی باشد.زنبورهای عسل برای انجام بهترگرده افشانی به این گیاه کمک می کنند.

گواوادرمناطق نزدیک استواهرماه استعدادگلدهی داردولی درمناطق شمالی 2 بارودرمناطق جنوبی 3 بارگل می دهد.دوره گلدهی تابرداشت آن نیزدرمناطق مختلف متفاوت است.بهترین نوع محصول وقتی به بارمی آیدکه میوه هادرفصل خشک می رسند.

میوه گواواگوشتی وضخامت آن متفاوت است ودانه های آن درگوشت سفیدیاقرمزیازردبصورت پراکنده قراردارند.میوه ازدیدگیاهشناسی یک هسته چنددانه است که اندازه قطرمیوه از2/5تا10سانتیمترمتغیراست.بالای میوه تاجی ازکاسبرگ هاقرارداردکه تاآخرباقی می ماند.میوه رسیده گواوادارای طعم شیرین یاترش مزه است وعطرمطبوعی دارد

شرایط مناسب رشدی:

گواوادرمناطق گرم بارطوبت فراوان ودرارتفاع 1500 مترازسطح دریاوعاری ازیخبندان به خوبی رشدکرده وپرورش می یابد.بهترین دمای موردنیازآن 23 تا 28 درجه سانتیگرادمی باشد.میزان نیازآبی گواوابسیاربالااست.ولی قادراست شرایط خشکی رانیزتحمل کند.شرایط مناسب برای گواوارطوبت متناوب است که موجب تحرک گلدهی می شود.خشکی وکم آبی طی دوره گلدهی گواواباعث کاهش تشکیل میوه ودردوره رشد میوه موجب کاهش اندازه آن می شود.گواوادرخاک محتوی موادآلی فراوان وزهکش خوب باPH  بین 5تا7به خوبی رشدمی کندوی تحمل گواوابه شوری خاک بسیارپایین است.این گیاه درخاک های غیرحاصلخیز وکم عمق نیزرشدکرده امامیزان رشدوتولید آن درسطح پایینی قراردارد.کودهی وآبیاری وکنترل علف های هرزاین گیاه شبیه مرکبات است.

روش های تکثیرگواوا:

ازدیاداین گیاه ازطریق بذر،قلمه،خوابانیدن هوایی(خوابانیدن شاخه درارقام ممتاز) و پیوند(پیوند مجاورتی) صورت می گیرد .

خواباندن هوایی وپیوندزدن ازمهمترین روش های تکثیرگیاه گواوامی باشد.

آفات:

مگس میوه Dacus Zonatus  مهمترین آفت گواواوانبه می باشد.

ارزش غذایی وسایرمواردمصرف گواوا:

ازمیوه گواوابه صورت تازه خوری ودرصنایع تبدیلی به منظورتهیه آب میوه،کمپوت،مربا،اسانس وپودراستفاده می شود.

ازامتیازات میوه آن داشتن اسیداسکوربیک است وبه واسطه داشتن 14درصدروغن معطر،15درصدپروتئین و13درصدنشاسته ازارزش غذایی بالایی برخوداراست به طوری که درجنگ جهانی دوم ازپودرگواوابه جیره غذایی سربازان اضافه می کردند.

ازپوست،برگ ومیوه نارس درخت برای تهیه دارووبه منظورمعالجه گازمعده واسهال استفاده می شود.اگربرگ خردشودوروی زخم های پوستی ویابرای دردهای رماتیسمی مصرف شودبسیارمفیدخواهدبود.ازخردشده برگ وجویدن آن درتسکین درددندان استفاده می شود.

چوب گواوازردوقرمزرنگ ومحکم است ودرصنایع چوب وخراطی مصارف عمده دارد.

 

 

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[41]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ